»Det är en olycklig undersökning, eftersom den visar att arbetsgivaren redan betalar för läkares fortbildning, och så förhåller det sig inte i verkligheten.« Så kommenterade Inge Eriksson, vice ordförande i Västmanlands läkarförening, resultaten i Läkarförbundets enkät då de presenterades första gången vid lokal- och specialitetsföreningarnas representantskap den 8 februari.
Och det var många med honom som inte kände igen den bild enkätsvaren gav. Bland förklaringar till den »felaktiga bilden« framfördes misstankar om att svaren färgats av den debatt om läkares beroende av industrin som präglat det aktuella året. Men Turid Stenhaugen på Läkarförbundet, som presenterade resultaten, hävdade att de överensstämmer med resultaten från en liknande undersökning 2003 genomförd av Sjukhusläkarföreningen.
Även Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm pekar på att tidigare undersökningar faktiskt har visat liknande resultat, men »att man inte tagit till sig dessa«.
–Jag är själv mycket förvånad över dessa resultat. Debatten har ju utgått från att industrin stått för en väsentligt större andel av kostnaderna.
Men trots att det nu finns siffror på att arbetsgivaren tycks svara för en betydande del av fortbildningskostnaderna, anser Eva Nilsson Bågenholm att Läkarförbundets krav på landstingen att avsätta extra medel till fortbildning kvarstår.

Inte en fullständig bild av verkligheten
–Arbetsgivaren tar inte sitt ansvar eftersom läkarna inte får tillräckligt många utbildningsdagar. Och en fjärdedel uppgav att de överhuvudtaget inte hade haft en enda utbildningsdag under det aktuella året, vilket är anmärkningsvärt.
Enkäten visar att läkare inom ortopedi är de som lyckats få flest utbildningsdagar, följd av bland annat kirurger.
– Att ortopederna har så många utbildningsdagar jämfört med exempelvis allmänmedicinarna är också anmärkningsvärt. Primärvården nedprioriterar läkares fortbildning, och det är ju en av förklaringarna till varför det är så svårt att rekrytera läkare till primärvården, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Men svaren i enkätundersökning ger förmodligen inte en fullständig bild av verkligheten, menar Eva Nilsson Bågenholm. Det har exempelvis inte ställts några frågor om vem som arrangerar de kurser som ges till läkare, och skulle den kostnaden räknas in blir industrins andel förmodligen högre.
– Jag kan även tänka mig andra felkällor, som att de läkare som svarat inte alltid vet vem som arrangerat eller betalat för de kurser de genomgått, säger Eva Nilsson Bågenholm.