Vi vill att man när man inför organisationsförändringar gör en riskbedömning av vad de innebär från patientsäkerhetssynpunkt, säger tillsynsläkare Hans Rudstam vid Socialstyrelsen i Örebro.
Bakom Socialstyrelsens tillsyn låg ett stort antal anmälningar och propåer från patienter och personal i Västmanland.
Flera faktorer bidrog till försämrad tillgänglighet och patientsäkerhet i länet det senaste året.
Upphandlingen av stora delar av primärvården spädde på läkarbristen och en stor grupp patienter förlorade sin fasta läkarkontakt (se Läkartidningen 12, 17 och 19/2004). Socialstyrelsen ifrågasätter inte att primärvården skulle upphandlas, men däremot själva genomförandet. Att hela den privata primärvården upphandlades samtidigt och att tidspress uppstod för den nya entreprenören Carema Primärvård AB blev negativt för patienterna. Samtidigt räckte sjukvårdsupplysningens kapacitet inte till. Remisstvång infördes vid akuten i Västerås. Och sjukhusen i Sala och Fagersta hade blivit närsjukhus.
– Det är en planerings- och genomförandesak, säger Hans Rudstam.
Senast sista april vill Socialstyrelsen ha fullständig redovisning av läkarbemanningen i primärvården i Västmanland och av hur sjukvårdsupplysningen fungerar.
Socialstyrelsen kräver också att landstinget ser till att behandlingsansvaret för patienter som skickas i ambulans mellan närsjukhusen och Centrallasarettet klargörs. Två Lex Maria-fall där patienter avlidit efter transport har aktualiserat frågan.
Biträdande landstingsdirektör Lena Burström kommenterar kritiken:
– Vi förstärkte sjukvårdsupplysningen och lade till en extra ambulans. Vi gjorde en mängd riskbedömningar inför upphandlingen, men sedan hade vi otur med att upphandlingen blev överklagad så tiden för den nya entreprenörens övertagande blev kort. Men vi har tagit hänsyn till Lagen om offentlig upphandling och Hälso- och sjukvårdslagen.
Inom den landstingsdrivna primärvården är idag en femtedel av tjänsterna vakanta. Tjugo läkare saknas, vilket är sex, sju fler än före upphandlingen. Men inom den upphandlade primärvården är vakanserna med något undantag fyllda, enligt Lena Burström.