Armlymfödem är ett vanligt problem hos patienter som behandlats för bröstcancer med strålning och kirurgi som omfattar lymfkörtlar i armhålan. Årligen beräknas runt 800 svenskar drabbas av tillståndet, som resulterar i svullnad av armen, tyngdkänsla och i svårare fall smärta och nedsatt rörlighet.
Den traditionella behandlingen har varit kompression med hjälp av bandage eller elastisk strumpa. Även så kallat manuellt lymfdränage tillsammans med kompressionsbehandling har varit vanligt.
Lymfdränage innebär lättare massage av huden för att få lymfvätskan att absorberas.
Men nu visar SBU i en Alert-rapport att de långsiktiga effekterna av tilläggsbehandling med manuellt lymfdränage är oklara. SBU har gått igenom tre mindre, randomiserade studier och konstaterar att det visserligen finns visst stöd för att behandlingen skulle ha positiva effekter på kort sikt, men det finns inga data som ger stöd för att effekten kvarstår på längre sikt.
SBU menar att fler studier behövs kring såväl långsiktiga som kortsiktiga effekter innan behandling med en kombination av kompression och lymfdränage kan rekommenderas. Man konstaterar också att kostnaderna för behandlingen bör utredas och ställas i relation till hälsovinst för patienten.
*
SBU Alert arbetar med att identifiera nya metoder inom hälso- och sjukvården och sammanställa det vetenskapliga kunskapsläget vad gäller metodernas patientnytta och kostnadseffektivitet.