– Jag har stoppats i min karriär för att jag sagt vad jag tycker, säger Roger Skogman, som nu sagt upp sig och flyttar till en överläkartjänst i Falun i sommar. Droppen som fick bägaren att rinna över var ett samtal i höstas med hans chef, som då klargjorde att någon befordran inte kunde bli aktuell med tanke på hans agerande i föreningen.
Skogman bandade samtalet med Ortopedicentrums chef Per-Otto Olsson med anledning av att denne tidigare kallat till sig Rädda Vrinnevis ordförande Helen Andersson-Molina och riktat kritik mot henne.
Det är många som har reagerat mot landstingets sätt att hantera ärendet. Ös-tergötlands läkarförening med Stig-Eric Åström som ordförande och Mattias Hällje som vice ordförande:
–Vi finner det förkastligt att en cent-rumchef i landstinget har synpunkter på en enskild medarbetares politiska engagemang på fritiden. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är grundlagsskyddade i Sverige. Det är dessutom oprofessionellt att en chef ber en enskild medarbetare att avsluta sitt politiska engagemang.
Läkarföreningen beklagar också att landstingets agerande lett till att kompetenta medarbetare lämnar östgötsk vård. Föreningen gör bedömningen att »fri opinionsbildning har betydligt bättre framtidsutsikter än landstingen som or-ganisationsform«.

Ingen partipolitik
Roger Skogman säger själv till Läkar-tidningen att han inte agerat partipolitiskt i sin kritik, han är inte ens medlem i något parti. Engagemanget har bottnat i uppfattningen att nedskärningarna vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping skulle leda till uppenbara försämringar av pati-entsäkerhet och tillgänglighet.
Att Skogman väntat med att presentera sina uppgifter om samtalet med cent-rumchefen, trots att det ägde rum redan i oktober, förklarar han med att han först velat få juridiska klarlägganden bl a om det arbetsrättsliga läget i fallet. Sedan var han av naturliga skäl angelägen om att först ha tillförsäkrat sig en ny tjänst.
–Idag vill jag framför allt få till en principiell diskussion om vilka rättigheter det finns för anställda läkare att uttala sig i kontroversiella frågor, säger han.
Han ställer sig också undrande till ar-betsgivarsidans påstående att en överlä-kartjänst för honom inte skulle vara förenlig med landstingets policy. Det hade främst handlat om en chefsposition med medicinskt ansvar och bakjourskompetens, inte något mer övergripande administrativt ansvar.

Brott mot grundlagen
Vrinnevikollegan Leif Hidmark, överläkare på kvinnokliniken i Norrköping, reagerade skarpt på de uppgifter som hade kommit fram. Han har därför gjort en anmälan till justitieombudsmannen (JO) mot såväl centrumchefen som landstingsdirektören Åke Rosandher.
–Jag grundar min anmälan på att landstinget har brutit mot svensk grundlag om yttrande-, åsikts- och meddelarfrihet, säger Leif Hidmark till Läkartidningen. Dessutom har Skogman trakasserats av arbetsgivaren när det gäller karriär och lön.
Hidmark säger att han agerat som kollega till Skogman och sympatisör till föreningen Rädda Vrinnevi. Han är inte fackligt aktiv, men tycker att även facket borde ha kunnat ta till juridiska åtgärder. Men den lokala läkarföreningens uttalande har trots allt varit ett positivt stöd.
Landstingsdirektören Åke Rosandher har i lokalpressen tillbakavisat att Roger Skogman skulle ha motarbetats i sin professionella roll. Skogmans uppfattning om förändringarna i sjukvården måste respekteras.
–Det är då naturligt att Roger Skogman inte kan bli aktuell för någon chefstjänst eller förtroendeposition inom landstinget.
Per-Otto Olsson vill enligt Norrköpings tidningar inte kommentera det inträffade.

»Det är rökt med överläkartjänsten«

Nedan några korta utdrag av Roger Skogmans utskrift av det nära en och en halv timme långa mötet med centrumchefen Per-Otto Olsson: Per-Otto Olsson (PO): Men dina utvecklingsmöjligheter i Landstinget i Östergötland blir som jag ser det begränsade. Roger Skogman (RS): På grund av mina åsikter? PO: Nej, inte på grund av dina åsikter utan på grund av hur du uppfattas att du driver frågan alltså. Alltså den delningen du gör mellan politiska och Rädda Vrinnevi och det ortopediska ser du, och nu har du förklarat det för mig och jag ser det delvis men ses nog inte av alla. /É/ RS: Det var meningen tidigare under året här så skulle min tjänst konverteras till en överläkartjänst, men det blev aldrig av. Det fastnade hos X (tidigare chef) av någon orsak, men jag begrep aldrig varför. Vad har du för syn på den saken? PO: Just nu är det ju rökt alltså. RS: För att? PO: Alltså det kan jag ju inte försvara med tanke på ditt agerande i övrigt alltså. Alltså hade det här varit ett privat företag … RS: Men det här är inte ett privat företag. PO: Nej nej, men alltså jag vill förklara att hade det här varit ett privat företag så hade du sannolikt inte jobbat kvar i det, så funkar det, va. /É/ RS: Det är alltså för att jag sagt vad jag tycker inom Ortopedicentrum? PO: Nej nej, det är många som har gjort det. Alltså skulle du konverteras till en överläkare så skulle många inom ledningsorganisationen inklusive jag själv inte tro att vi var riktigt kloka i dagsläget, va…(LT)

»Jag har stoppats i min karriär för att jag sagt vad jag tycker«, säger Roger Skogman.