Myndighetsutövning får inte överlämnas till privata utförare utan lagstöd. Av landets specialister i allmänmedicin arbetade 2004 omkring en fjärdedel på vårdavtal med landstinget eller enligt taxa. På vissa håll är andelen privata familjeläkare stor, till exempel i Västmanland och södra Stockholm.
Redan idag får alla legitimerade läkare oavsett specialitet eller anställningsform skriva vårdintyg. Regeringen vill dock uppdra åt psykiatrisamordnare Anders Milton att överväga om särskilda krav ska införas för att ha sådan behörighet. Ett skäl är att allt fler vårdintyg (18 procent år 2001) inte leder till intagning, vilket enligt Socialstyrelsen ansetts bero på att intygen skrivits av ovana läkare och på osäkra indikationer. Propositionen innebär också att det blir obligatoriskt att i entreprenadavtalen skriva in sådana villkor som automatiskt gäller i offentlig verksamhet, till exempel krav på likabehandling, saklighet och opartiskhet. Idag har avtalen mest fokus på ekonomiska villkor.