Eftersom den Nationella handlingsplanen för utveckling av hälso- och sjukvården för åren 2001–2004 inte fick önskad effekt, ska handlingsplanen gälla ytterligare några år. Det har stat, kommuner och landsting nu kommit överens om.
Det är bland annat läkartäthet och fast läkarkontakt inom primärvården som inte förbättrats i takt med planen.
Enligt handlingsplanen ska det finnas 6 000 specialister i allmänmedicin år 2008, vilket betyder en specialist per 1 000 invånare. År 2003 fanns omkring 4 800 allmänspecialister i landet, vilket är »nästan ett års eftersläpning«, enligt Roger Molin, Sveriges Kommuner och Landsting.

Ska bilda arbetsgrupp
Socialdepartementet och landstingen ska nu bilda en arbetsgrupp som ska lämna förslag för att påskynda bland annat läkarbemanningen. Det är denna grupps arbete som många tror ska leda till försöksverksamhet med Protos, läkarnas förslag till familjeläkarsystem, i några landsting.
– Det är givet att man kommer att diskutera de inspel som finns vad gäller läkartätheten, och dit hör ju Protos, säger Roger Molin.
Förutom läkartäthet rör handlingsplanen också förbättrad äldrevård och ökat kommunalt stöd till anhöriga som vårdar svårt sjuka, äldre eller funktionshindrade samt ökat stöd till psykiskt funktionshindrade.
Beslut om fortsatt extra statsbidrag för handlingsplanen på 4 miljarder kronor årligen togs redan i höstens budgetbeslut. Av dessa ska 500 miljoner kronor årligen öronmärkas för psykiatrin.
I september 2007 ska landstingen redovisa hur målen uppnåtts.