Några säkra uppgifter om hur stora de totala kostnaderna för läkarnas fortbildning är och hur de fördelar sig på industri och arbetsgivare finns fortfarande inte.
IPULS VD Magnus Cederholm har gjort en uppskattning baserad dels på fakta, dels på en rad antaganden. Han har kommit fram till att de totala kostnaderna, såväl direkta som indirekta, kan röra sig om 2,4 miljarder kronor, där landstingen står för den större delen, 1,7 miljarder kronor.
Bland antagandena finns uppskattningar av indirekta kostnader, såsom värdet av industrins sponsring och värdet av det produktionsbortfall som fortbildningen orsakar för huvudmännen. Landstingens kostnader för produktionsbortfall bedöms av IPULS vara 1,1 miljard. Läkare på kurs ersätts dock i realiteten sällan med vikarie.

Industrins kostnader 690 miljoner
Enligt IPULS bedömning är industrins totala kostnader 690 miljoner kronor. Större delen av detta utgörs av andra produktionskostnader än kursavgift och kostnader för deltagarnas resa, kost och logi, enligt IPULS.
Enligt Läkarförbundets egen fortbildningsenkät, se http://www.slf.se under Utbildning och Läkartidningen nr 7 och 8/2005, står industrin för 18 procent av kostnaderna. Enkäten rör de tillfrågade läkarnas egen uppskattning av kostnaderna och i realiteten endast de direkta kostnader som är synliga för läkaren själv. Enkätresultatet baseras alltså inte på någon beräkning av till exempel produktionsbortfall för landstingen eller den del av industrins kostnader som inte avspeglas i deltagaravgifter.