Projektet Nationell patientöversikt ska utveckla en tjänst som kan hämta och samla den mest relevanta informationen om en patient ur flera olika journalsystem och andra källor hos patientens olika vårdgivare. Det gäller inte att samla all information, det kan handla om att få fram det viktigaste, såsom läkemedel, diagnos och labbsvar.
– Idag är det nästintill omöjligt att få en samlad bild av patientens vårdepisod, även inom ett landsting, säger projektledaren Ingemar Ståhl.
Bakom projektet står Carelink, som på uppdrag av landstingen ska utveckla tjänsten. I projektet finns även Vårdföretagarna, Apoteket och Socialstyrelsen. Det kommer troligen att ta 5–6 år innan alla vårdgivare kan vara anslutna till en nationell patientöversikt. Men mot slutet av 2006 hoppas Ingemar Ståhl att patientöversikten kan tas i bruk i en del av landstingen. År 2009 kan alla landsting omfattas och inom ytterligare två år även kommuner och privata vårdgivare.
En utmaning är den tekniska lösningen. Syftet med den pilotomgång som ska starta i oktober är att visa att det går rent tekniskt och att det finns en vilja hos alla landsting att få till stånd en nationell patientöversikt. De fyra pilotlandstingen är Norrbotten, Uppsala, Östergötland och Jönköping.
Än så länge är det inte klart hur omfattande försöket ska bli, och det finns heller inget färdigt dataprogram. Ett program ska nu utvecklas som ska kunna hämta information ur Norrbottens journalsystem VAS, ur Uppsalas journalsystem Cambio och ur Jönköpings och Östergötlands regionala patientöversikt.
En annan utmaning är juridiken. Idag krävs samtycke från patienten för att information ska få föras över landstingsgränsen, till exempel vid akut sjukdom i annat landsting. Hur kravet på samtycke ska uppfyllas inom en framtida nationell patientöversikt är en fråga som inte är löst ännu.
– Som lagstiftningen ser ut idag måste man ha två samtycken, säger Ingemar Ståhl.
Om lagen inte ändras måste ett första samtycke ges för att patientinformation ska kunna ingå i patientöversikten, till exempel på den ordinarie vårdcentralen. Ett andra samtycke behövs för att hämta ut uppgifterna.