I USA pågår en stor kampanj för att minska antalet dödsfall orsakade av misstag inom sjukvården. Målet är att rädda 100000 liv. I en rapport från år 2000 varnade amerikanska hälsomyndigheter för att just brister i vårdsäkerhet kunde leda till så många som 100000 dödsfall årligen i USA. Kampanjen heter 100k lives och har arbetats fram av Institute for healthcare improvement, en ickekommersiell organisation med säte i Boston som finansierar verksamheten med privata och offentliga donationer. Under en 18-månadersperiod, fram till sommaren 2006, ska 100 000 liv räddas genom att 2000 amerikanska sjukhus implementerar ett antal programpunkter. Så här långt har intresset varit stort. Trots att man startade strax före jul har redan närmare 1400 sjukhus gått med.
Genom att identifiera områden inom sjukvården där det befaras ske mycket fel och där felen kan ha dödlig utgång för patienterna har man arbetat fram riktlinjer kring sex programpunkter:
Särskilda utryckningsteam som vem som helst i personalen ska kunna skicka efter om en patient blir svårt sjuk.
Mer strikt användning av evidensbaserade metoder för patienter med hjärtinfarkt, som att tidigt sätta in betablockerare och acetylsalicylsyra.
Förebygga läkemedelsincidenter, bl a genom listor över patienters alla läkemedel.
Förebygga infektioner relaterade till central venkateter genom att följa fem oberoende steg, där det första handlar om handhygien och sterilisering vid insättandet av kateter.
Förebygga infektioner i operationssår, bl a genom att använda korrekt antibiotika i samband med operationer.
Förhindra att respiratorbehandlade intensivvårdspatienter ska drabbas av lunginflammation, bl a genom att höja huvudänden av sängen 30 grader.

Självklarheter kan tyckas men hela poängen med programmet är att lyfta fram säkerhetstänkandet. De sjukhus som går med förbinder sig att regelbundet rapportera in data över antal dödsfall. Data som sedan kommer att användas för att jämföra sjukhusen och som kommer att bli offentliga. Sjukhus som går med kan välja vilka av programpunkterna man vill arbeta med. Minst en av dem måste dock implementeras.