Privatläkarna i Malmö håller till alldeles för mycket i centrum. Det tycker distriktsnämnden för Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt. Därför ändrar man nu förutsättningarna när en rad kontrakt för privat vård löper ut vid årsskiftet 2005/ 2006. Under våren äger nämligen en ny upphandling rum, värd 11,5 miljoner kronor, och där anbudsgivarna förbinder sig att lägga verksamheten i någon av de tre stadsdelarna Fosie, Kirseberg eller Rosengård. Eftersom de gamla kontrakten är värda runt 16 miljoner kronor innebär upphandlingen en neddragning av den privata specialistvården i Malmö med 4,5 miljoner kronor.
–Det tycker jag är jättenegativt, säger Gunnar Welander, ordförande för Svenska privatläkarföreningen.
Han är inte emot riktade upphandlingar i sig så länge det även finns möjlighet till fri etablering. Men att lägga ner existerande verksamhet kan kosta mer än det smakar.
–Det är bra att skjuta till 11 miljoner till förorterna, men förmodligen skapar man ett större problem än man löser.
De som tidigare sökt privat läkarvård i centrum omvandlas istället till en belastning för den centralt belägna offentliga vården, befarar Welander. Lokaliseringen i centrum är naturlig, menar han. Patienterna vill hinna med läkarbesöket under en rast på jobbet eller i samband med att de uträttar andra ärenden. Efterfrågan styr var privatläkarna samlas, anser Welander.

Befolkningens behov ska styra
–Sjukvårdshuvudmannen ska agera utifrån befolkningens behov och inte utifrån marknaden som sådan, säger Håkan Rundberg, sjukvårdsdirektör för Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt.
Enligt de analyser som gjorts råder det en underkonsumtion av psykiatri i de aktuella stadsdelarna. Kvinnosjukvård samt öron-, näsa- och halssjukdomar utgör andra eftersatta områden. Genom att privatläkare inom dessa fält lokaliseras till stadsdelarna ökar tillgängligheten och därmed även konsumtionen, är tanken.
Bättre spridning på specialistvården ligger också i linje med Skånsk livskraft, det stora förändringsarbetet som pågår inom Region Skåne. Bland annat ska samverkan mellan primärvård och specialistvård stärkas inom ramen för den så kallade närsjukvården. Att flytta ut privat specialistvård till förorten och på så sätt närma den till vårdcentralerna i de eftersatta stadsdelarna utgör ett steg i den riktningen, enligt Rundberg. I juni beslutar distriktsnämnden vilka anbudsgivare som får de nya kontrakten.Enligt analyser som gjorts i Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt råder det en underkonsumtion av psykiatri i stadsdelarna Fosie, Kirseberg och Rosengård (bilden ovan).