Lagrådet anser att förslaget till ny och permanent stopplag öppnar för kryphål och stora variationer i tillämpningen. Men vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson tror att det kommer att gå fort att ta fram en proposition, två till tre veckor.
– Jag är glad att vi fått ett så bra yttrande. Jag tycker inte att det är någon allvarlig kritik.
Lagrådet tar inte lika bestämt avstånd till detta förslag till stopplagsreglering som när den första stopplagen presenterades år 2000. Det förslaget avstyrktes uttryckligen av Lagrådet, och det ledde till att den stopplag som då ändå infördes i stället gjordes temporär. Den gällde under åren 2001– 2002, i väntan på ytterligare utredning. Den statliga utredning som sedan följde kom fram till att vinstsyfte med vissa undantag kunde tillåtas. Förra året kom dock s, v och mp överens om att gå emot utredningen. En permanent reglering skulle förhindra vinstintressen i alla offentligt finansierade sjukhus som överlämnas i privat drift.
För någon månad sedan skickade departementet ett nytt förslag på remiss till Lagrådet, som nu har en rad invändningar. Det är »tveksamt« om förslaget skulle leda till en likartad tillämpning, menar Lagrådet. För det första definierar inte lagtexten begreppen »regionsjukhus« och »regionklinik«. För det andra hindrar inte själva lagtexten att vinstförbudet kan kringgås. Formuleringar i förarbetena om att landstingen ska kontrollera att inte någon annan typ av vinning som kan jämställas med vinstutdelning uppstår, det räcker inte, enligt Lagrådet. Landstingens politiska ambitioner att kontrollera detta kan variera, och då uppstår skillnader i tillämpningen.
Inte heller innehåller lagförslaget några sanktioner för de fall då lagen inte följs. Lagrådet ger också regeringen bakläxa för att i en föreslagen paragraf ha formulerat sig så att »ansvaret för driften av hälso- och sjukvård« överlämnas. Ansvaret kan nämligen inte överlämnas, landstingen behåller alltid huvudmannaskapet och ansvaret för sjukvården, även när själva driften överlämnas. Till sist utfärdar Lagrådet ytterligare en varning. Övergångsbestämmelserna är formulerade så att de, rent teoretiskt, öppnar för att avtal med vinstsyftande entreprenörer kan förlängas på obegränsad tid. Det kan leda till sådana variationer av driftsformerna under lång tid framöver så att »lagstiftningsingripandets effektivitet rättsligt kan te sig diskutabel«, skriver Lagrådet.
– De har kommit med en del konkreta förslag som det är klart att vi kommer att överväga, men det är ingen avgörande kritik, säger Ylva Johansson.
Ikraftträdandet var först satt till den 1 juli, men med tanke på riksdagsarbetet kommer det troligen att bli senare, tror Ylva Johansson.

Stopplagsförslaget i korthet

Regionsjukhus eller regionklinik ska inte få överlämnas i privat drift. Övriga sjukhus får överlämnas endast om sjukhuset drivs utan syfte att skapa vinst åt ägare eller motsvarande intressent. Överlämnade sjukhus får inte samtidigt ta emot patienter med privatfinansiering, s k gräddfilsförbud. Minst ett sjukhus i varje landsting måste behållas i offentlig drift.


Vårdminister Ylva Johansson