Sedan tidigare har WHO framfört önskemål om att vaccination mot hepatit B ska integreras i alla nationella vaccinationsprogram. Det brittiska läkarförbundet, BMA, ställer sig nu bakom det önskemålet och ska verka för att alla barn i Storbritannien vaccineras mot hepatit B.
Bakgrunden till BMAs ställningstagande är den kraftigt stigande kurvan av smittade med hepatit B. I exempelvis England och Wales rör det sig om en ökning från 489 smittade år 1992 till 1151 år 2003.
Hepatit B-virus kan ge upphov till bland annat levercirros och cancer, och globalt sett dör enligt BMA två personer varje minut till följd av hepatit B-smitta. Totalt finns det enligt BMA 350 miljoner smittade i hela världen.
– Redan 1995 gick vi ut första gången med ett förslag om global barnvaccination mot hepatit B. Men nu har vi för första gången tagit fram en rapport som ett stöd för våra krav på att åtminstone brittiska barn ska vaccineras, och vi ska därför på olika sätt försöka påverka den brittiska regeringen att fatta ett beslut om en allmän barnvaccination, säger Franca Tranza på BMA i London.

Ingen förändrad strategi i Sverige
Får BMA en ändring till stånd i Storbritannien blir Sverige tillsammans med övriga nordiska länder och Holland de enda länder i västvärlden som erbjuder riktade vaccinationer bara till barn i riskgrupper. Det finns dock regionala skillnader även inom Sverige; i exempelvis Västra Götaland får barn även utanför sk riskgrupper kostnadsfri vaccination mot hepatit B om föräldrarna så önskar.
Smittskyddsinstitutets referensgrupp i vaccinationsfrågor hade vid ett av sina möten hösten 2004 uppe frågan om barnvaccination mot hepatit B. Ökningen av fall av akut hepatit B har varit ganska måttlig i Sverige, från 214 rapporterade fall år 1999 till 372 fall år 2003.
Även om en allmän vaccination skulle medföra en minskning av antalet fall av akut hepatit B på lång sikt så vill inte referensgruppen föreslå någon ändring av dagens strategi. Referensgruppen, vars uppdrag är att ta fram vetenskapliga underlag för Socialstyrelsens beslut, menar att riktade åtgärder mot riskgrupper är ett fullgott alternativ till allmän vaccination mot bakgrund av det relativt låga antalet smittade i Sverige. Dessutom hänvisar gruppen till en dansk studie från 2004, som pekar på en möjlig nedgång i föräldrars vilja att delta i barnvaccinationsprogrammet om ytterligare ett vaccin ingår.

»Vi kan bli bättre«
Socialstyrelsen ska till hösten sätta ihop en expertgrupp som förutsättningslöst ska se över de svenska riktlinjerna för hepatit B-vaccination.
– Vårt ställningstagande måste grunda sig i vilka risker som gäller för Sverige och inte styras av om exempelvis Storbritannien väljer att införa allmän barnvaccination, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.
– Generellt sett fungerar dagens riktlinjer bra. Men det finns grupper där vi inte är riktigt så bra som vi borde vara i fråga om vaccination mot hepatit B, och det gäller framför allt blandmissbrukare.