Aaron Beck fyller 84 år i sommar, men han är fortfarande livligt engagerad i forskning och utveckling av kognitiv psykoterapi. Hans senaste studie gäller en ny variant som är utformad för att förebygga nya självmordsförsök hos personer som har försökt ta sitt liv.
Terapin ges vid tio behandlingstillfällen och det första sätts in redan inom ett dygn efter självmordsförsöket, berättar han i telefon från Philadelphia, där han är professor emeritus i psykiatri vid University of Pennsylvania.
– Vi gjorde en randomiserad studie, som är slutförd och ska publiceras inom kort. Resultatet är mycket övertygande. Bland de patienter som fick terapin minskade antalet nya självmordsförsök till hälften, jämfört med kontrollgruppen. Nu utbildar vi terapeuter för att kunna göra nya försök i större skala.
När Aaron Beck började utveckla den kognitiva terapin på 1950-talet var det som en behandling mot depression, och hans metod blev den första psykoterapin överhuvudtaget med bevisad effekt mot denna sjukdom. Idag har kognitiv terapi också visats vara effektiv mot en rad andra psykiatriska sjukdomstillstånd, antingen ensam eller i kombination med läkemedel.
Metoden används nu över hela världen, och i juni hålls den femte världskongressen för kognitiv psykoterapi i Göteborg.

Var övertygad psykoanalytiker
Kognitiv terapi är en målinriktad korttidsterapi, i stark kontrast mot den långvariga freudianska psykoanalysen som dominerade i USA på 1950- och 1960-talen. Aaron Beck hade själv gått i analys och var legitimerad och övertygad psykoanalytiker. Hans avsikt när han satte igång var i själva verket att försöka hitta vetenskapliga bevis för att Freud hade rätt, berättar han:
– En av Freuds centrala teser är att depression är en fientlighet som inte får uttryckas, utan vänds inåt mot det egna jaget. Jag beslöt att testa detta genom att jämföra en grupp deprimerade patienter med en kontrollgrupp. Freud har sagt att drömmarna är kungsvägen till det undermedvetna. Så försökspersonerna fick berätta om sina drömmar, som vi klassificerade på en skala över hur mycket fientlighet de uttryckte.
– Jag väntade mig förstås att de deprimerade patienternas drömmar skulle uttrycka mycket mer fientlighet än kontrollgruppens. Men resultatet blev tvärtom. Det var mycket överraskande!
Vad som däremot starkt präglade de deprimerade patienternas drömmar, var att patienterna såg så negativt och nedvärderande på sig själva. I terapin med dem upptäckte Aaron Beck att det var så de såg på världen även i vaket tillstånd. Alla yttre händelser tolkades negativt, och de negativa tankemönsten höll depressionen vid liv.
Med utgångspunkt i detta utformade Aaron Beck sin nya terapimetod, där patienten får hjälp att konfrontera sina negativa tolkningar med verkligheten. Ofta visar det sig att de inte stämmer. Patienten börjar ompröva sina negativa tankemönster – och samtidigt viker depressionen.

Fick kritik för att metoden var ytlig
I början möttes hans resultat med en blandning av ointresse och kritik från det psykoanalytiskt dominerade etablissemanget. En vanlig invändning var att hans metod skulle vara ytlig och inte går till botten med orsakerna till patientens problem.
– För mig är detta inte en filosofisk utan en empirisk fråga, säger han som kommentar till det. Den viktigaste frågan angående en terapi måste vara om den fungerar. Och vi har visat att kognitiv terapi fungerar.
– Dessutom: om det vore så att våra patienter bara blev ytligt bättre, så borde ju problemen komma upp snart igen. Men i själva verket visar kognitiv terapi goda långtidsresultat, och ger ett bra skydd mot återfall.
Idag finns det en lång rad studier som visar att kognitiv psykoterapi har effekt mot olika psykiatriska sjukdomstillstånd. I den svenska SBU-rapporten om behandling av depressionssjukdomar, som kom förra året, slås det fast att kognitiv terapi (och några andra målinriktade korttidsterapier) har lika god effekt som antidepressiva läkemedel mot lätta och medelsvåra depressioner.
– Det förvånar mig inte alls, säger Aaron Beck. De nya studier som görs nu bekräftar ofta sådant som jag har sett kliniskt för länge sedan.
– Det finns faktiskt en ny studie som visar att kognitiv terapi är lika effektivt som läkemedel även mot svåra depressioner. Detta gäller dock bara om terapeuten är skicklig och välutbildad. Uppenbarligen är psykoterapi mer känslig än läkemedelsbehandling för behandlarens erfarenhet och utbildning.


Aaron Beck började utveckla den kognitiva terapin på 1950-talet.