Förbundets nyblivna VD Catarina Andersson Forsman erinrade om det uppdrag hon fått – att göra en verksamhetsöversyn för förbundets kansli. Målsättningen är att vända nuvarande underskott till ett nollresultat 2008.
Hon betonade den stora ekonomiska risk man tagit genom att förlita sig på Läkartidningens intäkter och utvecklingen av det finansiella kapitalet. Det scenario som man kan se framför sig om inget görs nu är ett underskott på 35 milj kr om fem år.
Det var bakgrunden till det samlade paket av budgetåtgärder som nu föreslogs, bla avgiftshöjning och verksamhetsöversyn med prioriteringar.

Skilda meningar
Det skulle kosta för mycket, ansåg Jonas Andersson, Sylf, bekymrad över konsekvenserna för rekryteringen. Det är också en fråga om hur man fördelar avgifterna centralt och lokalt.
–Räknar man med fastigheterna så går vi ju med plus, hävdade han och yrkade på avslag för en avgiftshöjning nu.
En rad andra debattörer ställde dock upp bakom budgetförslaget. Argumenten löd bla: Vi kan inte leva på kapitalet som hittills. Avgiftsförändringarna är sådana att 50 procent av medlemmarna inte kommer att märka någon skillnad. Förbundet behöver en sund finansiell ställning. Utan en god ekonomi blir det svårt att behålla kompetent personal på kansliet.
Sylfs vice ordförande Nasim Farrokhnia instämde i att det ekonomiska läget talar för att det är nödvändigt att höja avgiften:
–Det är inte roligt, men vår förtroendemannaenkät visar hur viktigt det också är att se på vad vi får för pengarna. Det är bra med en verksamhetsöversyn, men jag hoppas att det inte går ut över den fackliga utbildningen.
Kontentan av debatten blev att fullmäktige utan votering antog centralstyrelsens budgetförslag, inklusive en medlemsavgiftshöjning med 250 kr.VD Catarina Andersson Forsman varnade för ekonomisk ansvarslöshet.