–Läkare är ofta aktiva i vårdfrågor som experter, men det är en begränsad plattform. Ett ökat partipolitiskt engagemang skulle underlätta att få gehör, ansåg Hanna Åsberg, MSF.
Hon fick stöd av den politiska veteranen Barbro Westerholm, med elva riksdagsår bakom sig:
–Jag har sett hur viktigt det är att det finns en mottagningsapparat i riksdagen för läkarnas synpunkter, framhöll hon, och ansåg att det inte spelar så stor roll vilket parti det handlar om. Det viktiga är yrkeskunskaperna.
Anders Dahlqvist, CS, fann det också bekymmersamt att det för närvarande inte finns någon läkare representerad i riksdagen. Men han var tveksam till att förbundet direkt skulle lägga ner arbete och energi på att engagera partipolitiskt aktiva läkare.
MSF valde då att ändra sitt yrkande till att »förbundet skulle verka för att skapa goda förutsättningar« för ett sådant engagemang. Därmed blev alla nöjda, och yrkandet bifölls.LT