Debatten inleddes med en utförlig redogörelse från förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm om den historiska och ekonomiska bakgrunden till förslaget. Hon framhöll bla att den minskande upplagan och de sviktande annonsintäkterna radikalt försämrat de ekonomiska förutsättningarna.
–Jag tror att en förändring till medlemstidning är enda sättet att säkra Läkartidningens framtid. Och då är det bättre att göra förändringen nu än om några år om ekonomin skulle visa sig vara ännu sämre då, sade Eva Nilsson Bågenholm.
Hon redogjorde för följderna kostnadsmässigt för olika medlemskategorier med de tänkta övergångsreglerna bland annat för samboende läkare och för dem med avgiftsreduktion, och hon pläderade för en solidarisk finansiering av tidningen bland medlemmarna.

Risk för utträde
Förbundets ordförande blev förvisso inte oemotsagd i den långa diskussion som följde. Mikael Rolfs, Sjukhusläkarföreningen, efterlyste beräkningar över hur många medlemmar som kunde förväntas bli så irriterade över förändringen att de väljer att inte betala några avgifter alls, dvs utträda ur förbundet.
För samma förening talade Bo-Erik Kristensson som också befarade att fler medlemmar skulle stötas bort. Intrycket är ju att andelen yrkesverksamma medlemmar redan minskat. Han undrade också om inte nedgången av prenumerationerna möjligen kunde hänföras till tidningens kvalitet i sig – tex vad gällde andelen fackliga nyheter.
Kristensson ansåg att förslaget innehöll för många osäkra faktorer och yrkade därför helt avslag på propositionen.

Högt läsarbetyg för LT
Eva Nilsson Bågenholm replikerade att andelen medlemmar är oerhört svår att beräkna, bla beroende på bristfällig statistik över totalantalet verksamma läkare i landet. Vad gäller tidningens kvalitet har regelbundna läsarundersökningar gett högt betyg för tidningen. Andra analyser visar också att tidningen läses regelbundet, dvs varje vecka, av 80 procent av kåren.
–Den här frågan har naturligtvis diskuterats i styrelsen, och vår mening är att om Läkartidningen blir medlemstidning måste vi satsa ännu mer på den. Då passar det bra att vi nu rekryterat en ny chefredaktör till i höst.
Förbundsordföranden ogillade också argumentet om irriterade medlemmar:
–Vi sitter här för att representera medlemmarna – då kan vi inte ta till en folkomröstning varje gång som vi ställs inför ett obekvämt beslut.

Krav på återremiss
Inge Eriksson, Västmanlands läkarförening, kom med ännu ett alternativt yrkande – att frågan skulle återremitteras till CS som borde bereda ärendet ytterligare och återkomma till nästa fullmäktigemöte. Även han var kritisk mot tidningens innehåll och ansåg att många medlemmar idag går till Dagens Medicin för att följa samhällsdebatten.
–Det behövs en skärpning av Läkartidningens fackliga debatt innan man gör förändringar, ansåg han.
Från Sylf-håll uttryckte Sara Hansson bekymmer över att man samtidigt med en höjning av medlemsavgiften för tidningen också föreslår en särskild höjning med 250 kr – en fråga som senare skulle återkomma i behandlingen av budgeten.
–Det är vi som främst jobbar med värvningen av nya medlemmar, och det kommer inte att bli lätt att fackligt argumentera för så höga avgifter sammanlagt. Och om vi tappar många medlemmar tjänar vi kanske totalt inget på det här, befarade hon.
Gunnar Lindberg, Kronobergs läkarförening, instämde:
–Vid vårt årsmöte var det stora ämnet en höjning av avgiften med 50 kr. Jag ser nu med fasa fram mot att komma hem med 750 kr i höjning av medlemsavgiften.

Starkt förbund och bättre ekonomi
Åtskilliga röster höjdes således mot medlemstidningstanken, men CS fick även stöd från många talare. Johan Ljungberg, Västerbottens läkarförening, sade att »vi stöder propositionen – vi behöver ett starkare förbund och därför också en bättre ekonomi«.
Mattias Hällje, Östergötlands läkarförening, betonade att frågan inte handlade om ett status quo kontra propositionens förändring:
–Att fortsätta som vi har gjort hittills fungerar inte ekonomiskt. Vi måste producera ett annat alternativ. Det är en väl underbyggd proposition, och vi kan inte utreda allting innan vi vågar ta steget, sade Hällje och tillade att man i diskussionen också borde ta hänsyn till vad man faktiskt får för pengarna till förbundet.
Flera talare tog även LTs kvalitet i försvar, att man trivdes med tidningen och särskilt papperstidningen. Thomas Zilling framhöll som sin personliga uppfattning att Läkartidningen under senare år blivit en mycket bra tidning och att det var oerhört viktigt att det förblev så.

Odramatisk upplösning
I den långa debatten speglades en rad detaljfrågor – för eller emot samborabatt, LTs historiskt stora bidrag till förbundets ekonomi och de kraftiga besparingar som nu genomförts vid tidningen, annonsmarknadens instabilitet, möjligheterna att samordna utgivningen med andra föreningstidningar, utgivningsfrekvensen, prenumerationsavgiften för externa mottagare etc.
När fullmäktige till slut samlade sig till beslut uteblev emellertid dramatiken. Förslaget om återremiss avvisades med acklamation till stöd för ett avgörande vid mötet. När sedan propositionen ställdes mot avslagsyrkandet var en så röststark majoritet för CS förslag att rösträkning inte behövde tillgripas. Från och med nästa år blir således Läkartidningen en förmån inkluderad i avgiften för alla Läkarförbundets yrkesverksamma medlemmar.»En finess med att göra Läkartidningen till medlemstidning nu är att det blir kostnadsneutralt för dagens prenumeranter«, framhöll Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.