– En sorglig dag, kallade kristdemokraternas Maria Larsson den dag i förra veckan då lagförslaget diskuterades i kammaren.
Enligt Maria Larsson kommer lagen att »strypa patienternas tillgång på vård och vårdens effektivitets- och kvalitetsutveckling på ett mycket negativt sätt«.
Lagen, som förbjuder vinstsyfte och privatbetalande patienter när offentligt finansierade sjukhus läggs ut i privat drift, föreslås träda i kraft vid årsskiftet, och regeringen hoppas på beslut i riksdagen före sommaren.

»Startlag« ska ställas mot stopplagen
Anne Marie Brodén (m) annonserade att den borgerliga alliansen inför valet 2006 kommer att göra stopplagen till valfråga. Alliansen vill riva upp lagen och kommer att presentera en »startlag«.
Den borgerliga sidan hävdar att ett ökat utrymme för privata aktörer ger mer och bättre vård för pengarna.
– Det jag tar ytterst allvarligt på är att både Läkarförbundet, Vårdförbundet och Kommunal, som alla är mycket aktivt arbetande inom sjukvården, pekar på att det här inte kommer att bidra till en bättre hälso- och sjukvård i Sverige, sa Anne Marie Brodén.
Majoriteten s, v och mp betonar istället vikten av att bevara den solidariska finansieringen, vårdutbudet ska styras av patienternas behov, inte av vinstintresse.
Lagförslaget omfattar inte primärvården. Men skulle stopplagen leda till att landstingen överför vård från den slutna till den öppna vården i syfte att kringgå stopplagen kan en reglering bli aktuell, enligt propositionen. Frågan ska utvärderas 2009.
– Är det så att man använder överföringen av vård till att skapa breda gräddfiler med försäkringspatienter som går före i prioriteringsordningen, ja, då ska vi använda detta med kontrollstation, sa Ingrid Burman (v).

En symbolisk strid
Miljöpartiet, som varit tveksam till stopplagen, har nu ställt sig bakom den. Jan Lindholm (mp) förklarade varför:
– Striden, som jag mest uppfattar som symbolisk, står alltså kring de villkor som lagförslaget ställer på entreprenader som omfattar hela sjukhus. Varför är det då så viktigt att säkerställa reglerna kring dessa entreprenader? Vår uppfattning är att det vid just dessa tillfällen finns en uppenbar risk för att den entreprenör som har de här villkoren också har en särställning vid nästa upphandling.
Cristina Husmark Pehrsson (m) fick sista ordet. Hon tyckte det var bra att lagförslaget inte hindrar att landstingen även i fortsättningen köper vård av privata sjukhus som Sophiahemmet, Röda Korset, Carlanderska och Spenshult trots att dessa tar emot privata patienter och alltså har sådan blandfinansiering eller »gräddfiler« som stopplagen förbjuder på landstingssjukhus som överförs i privat drift.
– Jag tackar så mycket för det. Men jag beklagar att inte flera vårdgivare får samma möjlighet, sa Cristina Husmark Pehrsson.
Hela propositionen, Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus 2004/05: 145, kan läsas på www.riksdagen.se