Sylfs enkät från hösten 2004 som visade brist på tid, kunskaper, engagemang och framgång i det fackliga arbetet (se sidan 1714 i denna tidning) genomsyrade motionerna.

Ingen bör jobba fackligt på heltid
I den första noterar Sylf att eftersom den fackliga arbetstiden inte är reglerad finns det personer i förbundet som jobbar fackligt på heltid. Sylf varnar för pampvälde och för att det kan bli svårt att återuppta läkaryrket efter lång frånvaro. Därför yrkade Sylf på att fackligt förtroendevalda ska ha fortlöpande tjänstgöring vid sidan om fackuppdraget.
Centralstyrelsen rekommenderade i sitt svar de lokala läkarföreningarna att om möjligt se till att fackligt förtroendevalda har viss fortlöpande tjänstgöring samt att motionen i övrigt skulle anses besvarad. Fullmäktige höll med.
I nästa motion kräver Sylf att varje lokalavdelning tilldelas facklig tid.
Centralstyrelsen menade att problemet måste hanteras i de lokala läkarföreningarna och att även denna motion skulle anses besvarad, vilket fullmäktige också instämde i.
I sin tredje motion yrkar Sylf på att Läkarförbundet sammanställer en vägledning för fackliga förtroendepersoner.

Samlad skrift för bättre fackligt arbete
Kvaliteten på våra förtroendepersoners arbete skulle kunna stärkas om vi tar fram en samlad skrift, skriver Sylf i motionen och hänvisar till skriften »Vägledning för skyddsombud« som ger handfasta råd till skyddsombud.
På förbundets webbplats finns redan idag en liten text om vad det innebär att vara förtroendevald. Den skulle kunna utvidgas och fördjupas till en vägledning.
Centralstyrelsen föreslog bifall och motionen antogs också av fullmäktige.