– Mycket av det som OEDC lyfter fram har vi själva både upptäckt och åtgärdat eller är på väg att åtgärda. Det har lett till att sjukfrånvaron är på väg ordentligt nedåt.
Regeringens mål att halvera 2002 års sjukfrånvaro till år 2008 har uppnåtts till en tredjedel, enligt Gårdestig. Försäkringskassans kontrollfunktion kunde ha varit bättre tidigare. Sjukförsäkringenhar tillåtits omfatta mer än den är avsedd för. Men det senaste halvåret har kontrollen skärpts.
– Vi är inte lika medgörliga som förr. Vi får snarare kritik nu från allmänheten för att vi är för noggranna. Vi nekar fortfarande i väldigt liten omfattning om man jämför internationellt. Vi kunde bli ännu tuffare. Men då skulle vi få en oerhört stark reaktion. Vi måste skynda långsamt så att attityder, allmänhet, läkare, arbetsmarknad och politiken hänger med.
»Second opinion« eller överprövning av den läkare som träffar patienten tror han inte på och försäkringsläkaren ska förbli rådgivare till handläggaren. Däremot behöver en bredare kompetens, inte bara läkare, kopplas in i enskilda fall för att bedöma arbetsförmågan tidigare än idag.
Stickprovskontroller sker inte i stor skala. Gårdestig tror mer på samkörning av register för att kontrollera enskilda. Sanktioner kan han också tänka sig.
Man måste ifrågasätta rätten till ersättning om någon tackar nej till en vettig rehabilitering.
Om sanktioner gentemot arbetsgivare som inte tar sitt rehabiliteringsansvar:
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Det är bra om ansvaret tydliggörs. Och vi måste vara lite på alerten och kräva in rehabiliteringsplaner.
En noggrannare granskning av hur deltidssjukskrivningarna används behövs också.
Högst ett års sjukskrivningstid är »en rimlig tanke«. LT