Lennart Jivegård är själv kärlkirurg och deltar i någon mån i bakjoursverksamheten. Han säger att han inte märkt av att den medicinska säkerheten skulle vara hotad (se artikeln ovan). Lennart Jivegård får medhåll av resten av sjukhusledningen som efter ett möte med Östras verksamhetschefer i ett pressmeddelande meddelar att den medicinska säkerheten på Östra sjukhuset är god.
Brevet som de 70 läkarna skrivit under ser Lennart Jivegård som en signal om att det finns en oro i organisationen.
– Allt förändringsarbete väcker oro innan alla pusselbitarna är på plats.
I brevet framkommer också att flera är rädda att öppet framföra kritiska synpunkter och brevskrivarna efterlyser en fri diskussion.
Lennart Jivegård håller inte med.
– Alla har självklart rätt att uttala sig, även kritiskt. Bara det faktum att man signerar ett sånt här brev med sina namn visar på ett glädjande sätt att det inte tycks finnas en sådan rädsla. Hade det varit ett anonymt brev, då hade jag blivit oroad.
Lennart Jivegård säger att det nu är viktigt att öka kommunikationen och fördjupa dialogen mellan ledningen och de anställda.
– Vi måste också snabba på lösningarna av flera praktiska frågor som hur patienter ska dirigeras, hur akut omhändertagande av trauma ska handläggas och vilken elektiv vård som framöver ska finnas på Östra.
På frågan om Östra sjukhuset verkligen ska vara ett sjukhus med fullgod akutmottagning svarar Lennart Jivegård ja.
– Men inget sjukhus inom SU ska ha alla specialiteter.Lennart Jivegård säger att det nu är viktigt att öka kommunikationen och fördjupa dialogen mellan ledningen och de anställda.