yySocialstyrelsen har nu kommit med sin slutrapportering om den Nationella handlingsplanen. Återkommande konstateras få eller små skillnader inom handlingsplanens områden .
Som exempel kan nämnas målet att alla invånare som så önskar ska få tillgång till och kunna välja en läkare i primärvården. Trots det har lika många svenskar, 40 procent av befolkningen, idag en fast läkarkontakt i primärvården som för tre år sedan. De flesta landsting tillämpar i praktiken fortfarande områdesansvar i primärvården, enligt Socialstyrelsen, som gjort en befolkningsenkät som visar att två tredjedelar av befolkningen tycker att det är viktigt med en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Läkartätheten prioriterat område
Läkartätheten i primärvården är också ett högt prioriterat område i handlingsplanen. Fortfarande saknas cirka 400 allmänläkare för att målet »en läkare per 1500 invånare« ska nås. I flera landsting går det fler än 2000 invånare per allmänläkare och endast i Norrbotten ligger siffran på strax under 1500 invånare per allmänläkare.
Inom äldreomsorgen märks vissa förbättringar, till exempel att läkarmedverkan har ökat inom den kommunala omsorgen. Men den fungerar enligt Socialstyrelsen inte tillfredsställande under jourtid och inte heller i hemsjukvården.
Socialstyrelsens slutrapportering visar också att landstingens särskilda insatser för grupper med psykisk ohälsa är otillräckliga. En springande punkt förefaller vara avsaknad av nationellt enhetliga definitioner och riktlinjer. Socialstyrelsen påpekar också bristen på insatser för äldre med psykisk ohälsa.

Avstannad privatisering
Handlingsplanen var en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om inriktningen för primärvård, äldreomsorg, psykisk ohälsa samt mångfalden av vårdgivare. Beträffande det sistnämnda konstaterar Socialstyrelsen att landstingen visat liten aktivitet och att den ökning av privata vårdgivare som skedde i slutet på 1990-talet nu har avstannat.
Totalt har nästan 9 miljarder kronor – de så kallade kanonpengarna – fördelats i kommuner och landsting mellan 2001 och 2004 för att stärka och förbättra verksamheterna.
Under våren 2005 beslutades om en förlängning till 2007 av de delar av handlingsplanen som rör primärvård och psykiatri (se LT nr 17/2005). Pengar har redan tillförts i form av extra statsbidrag. De är ännu oklart huruvida Socialstyrelsen kommer att få i uppdrag att utvärdera även förlängningen.

Läs hela rapporten på http://www.sos.se