Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring på institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, visar i en studie som nyligen presenterades att andelen läkare som upplever problem med sjukskrivningsärenden är överraskande låg. Hela 16 procent uppger att det aldrig är några problem, medan 51 procent uppger problem med dessa ärenden någon gång per år eller per månad, och 30 procent någon gång per vecka eller oftare.
Till grund för resultaten ligger enkätsvar från 5 666 läkare i Stockholm och Östergötland. 71 procent svarade på enkäten, vilket gör studien till den största i sitt slag i världen.
– Det förvånade oss att så få upplever problem i förhållande till hur många sjukskrivningsärenden som hanteras. En tidigare litteraturgenomgång, som jag gjorde för SBUs räkning år 2003 och som inkluderade även andra länder, pekade på att problemet skulle vara betydligt större. Men från den litteraturgenomgången har jag inga jämförande siffror, säger Kristina Alexanderson.
Hela 70 procent av de läkare som svarade på enkäten, uppgav att det var oproblematiskt att överväga för- och nackdelar med sjukskrivning. Även det är ett överraskande positivt resultat, menar Kristina Alexanderson, mot bakgrund av vad som tidigare framgått i olika studier och i medier.
– Däremot upplevde 70 procent konflikter med patienter kring sjukskrivning minst någon gång per år. 40 procent ansåg det svårt att hantera rollen som patientens företrädare kontra att vara medicinskt sakkunnig, och 10 procent menade att just detta var mycket problematiskt, säger Kristina Alexanderson.

Läkaren måste bli tydligare om sin roll
Kristina Alexanderson tror att många av dagens problem skulle försvinna, om det fanns en gemensam policy för mottagningarna kring hanteringen av dessa arbetsuppgifter. Det pekar bland annat tidigare studier på. Läkarna måste även bli tydligare mot patienten vad gäller att det inte är läkaren utan försäkringskassan som fattar beslut om rätt till sjukpenning. Dessutom skulle förmodligen antalet konflikter minska om patienterna var medvetna om att utformningen av läkarnas sjukskrivningsunderlag styrs av tydliga regler, menar Kristina Alexanderson.
Undersökningen visar även att det finns ett stort intresse bland läkare för vidareutbildning och för att uppnå gemensamma riktlinjer för sjukskrivningar. Inom exempelvis företagshälsovården och missbruksvården uppgav 30–40 procent av läkarna att man hade gemensamma riktlinjer för sjukskrivningsärenden. Inom andra specialiteter, såsom psykiatrin och ortopedin, var motsvarande siffra endast 5 procent.
Studien har gjorts i samarbete med lanstingen och försäkringskassorna i Östergötland och Stockholm. Den kan läsas på www.personskadeprevention.nu