Smittskyddsinstitutets rapporter om incidensen av sexuellt överförda infektioner ger en mörk bild. Enligt siffror från avdelningen för epidemiologi har antalet fall för samtliga stora grupper av dessa sjukdomar ökat under 2000-talet. Ökningstakten för antalet anmälda gonorréfall bröts 2004 efter en stigande kurva under åtta år, och antalet syfilisfall är första halvåret 2005 lägre än motsvarande period 2004. Då var incidensensen den högsta på 20 år. Om det handlar om temporära minskningar återstår att se.
Till stor del har män som har oskyddat sex med andra män svarat för den stora ökningen. När det gäller gonorré – som vid mitten av 1990-talet knappast uppvisade någon inhemsk smittspridning alls men där majoriteten idag smittas i Sverige – var förvisso något färre än hälften av fallen år 2004 män som smittat män. Men den gruppen ökade från 2003 med 14 procent, medan andelen smittade bland heterosexuella minskade.
Bland syfilisfallen var majoriteten av de totalt 195 fallen år 2004 män som smittat män. Det gäller även för de totalt 73 smittade första halvåret 2005. Även vad gäller klamydia svarar män som smittat män för en kraftig ökning (från 229 fall 2003 till 338 fall 2004). Antalet klamydiafall ökade det första halvåret 2005 med 4 procent, jämfört med första halv-året 2004, till totalt 15716 – den högsta siffran på 15 år.
Det finns en trend av större oförsiktighet bland män som har sex med män. Förklaringen ligger till stor del i att HIV och aids inte längre upplevs som de dödliga hot som var fallet vid slutet av 1980-talet. Det menar Anders Karlsson, medicinskt ansvarig läkare på Venhälsan i Stockholm. Venhälsan vänder sig främst till homo- och bisexuella män som smittats av HIV, men även män med andra sexuellt överförda infektionssjukdomar kommer till Venhälsan för rådgivning, diagnostisering eller behandling.

Uppfattas inte som ett svenskt problem
–Sedan mitten av 1990-talet har vi effektiva behandlingsmetoder att tillgå, och idag står omkring 60 procent av alla HIV-smittade på behandling. Därför är det färre homosexuella män som har vänner som dör i aids, tidningarna skriver mindre om HIV och aids, och det talas mindre om det i samhället generellt sett. Aids har blivit en kronisk sjukdom som man kan leva med, och upplevs dessutom som ett problem i främst afrikanska länder, säger Anders Karlsson.
– Liksom vetskapen om HIV ledde till att sexuellt överförda infektionssjukdomar minskade kraftigt i antal fall på 1980- och början av 1990-talet, så har den minskade medvetenheten om riskerna med HIV nu lett till att smittspridningen generellt sett ökar även bland andra sexuellt överförda sjukdomar. Dessutom är okunnigheten ganska stor om att många av dessa sjukdomar även smittar vid oralsex, säger Anders Karlsson.
Även antalet rapporterade HIV-fall ökar i Sverige. Mellan år 2003 och 2004 var ökningen 8 procent, en ökning till 425 fall, vilket är det högsta antalet fall sedan rapporteringen till Smittskyddsinstitutet inleddes 1985. Men under hela 2000-talet har det nästan uteslutande handlat om redan smittade män som invandrat till Sverige, medan HIV-spridningen inom landet visar en långsamt men stadigt nedåtgående kurva.
Syfilis har gått i motsatt riktning. Vid mitten av 1990-talet var syfilis en mycket ovanlig sjukdom i Sverige, men antalet fall har ökat under hela 2000-talet och mellan 2003 och 2004 ökade antalet rapporterade fall med 9 procent till 195 rapporterade fall. Smittspridningen sker främst i de större städerna. Det är en trend som även kan ses i storstäder runt om i Europa. Av svenska män som smittats av andra män har 65 procent smittats inom landet, flertalet i Stockholm.

Kontakter via Internet
Fram till 1980-talets mitt fanns bla bastuklubbar som en möjlig mötesplats för homosexuella män. Dessa förbjöds 1987, och utbredningen av HIV och aids ledde till att behovet var förhållandevis litet för nya mötesplatser för tillfälliga sexuella kontakter. Idag, då aids blivit en av de »glömda sjukdomarna« skapas nya kontaktvägar, berättar Ivar Qvarnström som är kurator på Venhälsan.
– En mötesplats för homosexuella har alltid varit parker, och tidigare gick de som inte besökte parker till bla bastuklubbar. Jag tror att Internet kan ha gett dem som helst inte söker sig till parker och liknande en ny möjlighet att söka sexuella partner. Internet har därför ökat möjligheten att åter ha mer sex, men också till att homosexuella reser mer i landet för att träffas. Det kan i sin tur bidra till att smittspridningen blir mer omfattande, säger Ivar Qvarnström.
– Men det är viktigt att man inte förvandlar Internet till ett »spöke«. Det är istället ett mycket bra sätt för homosexuella att knyta konta kter. Man är ju inte medvetet mer oförsiktig idag, bara mer omedveten om riskerna. Den stora skräcken för homosexuella män är fortfarande den att drabbas av aids.
Ivar Qvarnström och Anders Karlsson efterlyser krafttag från myndigheter ifråga om informationskampanjer för att återväcka medvetenheten om sexuellt överförda infektionssjukdomar.
– För ett par år sedan hade vi en kampanj om syfilis och då upplevde vi att folk var mycket intresserade av att ta till sig budskapet och genomgå provtagningar. Nu behöver vi något samlat för både syfilis och HIV, som tex Folkhälsoinstitutet tar ansvar för, säger Anders Karlsson.
– Det är inget fel med att »peka ut« homosexuella i sådana kampanjer. Tvärtom måste vi nå dem som löper de största riskerna att drabbas av sjukdomar, och män som har sex med män är en sådan grupp.

Öka medvetenheten bland läkare
Anders Karlsson efterlyser dessutom en ökad medvetenhet bland läkare, även utanför storstadsregionerna, om tecknen på sexuellt överförda infektionssjukdomar bland män.
– Uppmärksamheten om att exempelvis ett hudsår kan vara ett tecken på syfilis måste öka. Det handlar om sjukdomar som även vårdgivare många gånger inte tänker på, och det är inte bara ett storstadsproblem.
– Ta klamydia som är spritt i hela landet; i 50–60 procent av fallen har patienten symtom i rektum och det kan mycket väl handla om effekter av oskyddat sex. Varje distriktsläkare måste kunna ställa rätt frågor till sin patient, och riskpersoner måste få information om betydelsen av att testa sig regelbundet, av att använda kondom etc, säger Anders Karlsson.Anders Karlsson, medicinskt ansvarig läkare på Venhälsan i Stockholm, efterlyser kraftfullare informationssatsningar om risker för sexuellt överförda infektioner.
»Homosexuella är inte medvetet mer oförsiktiga idag, bara mer omedvetna om riskerna«, säger Ivar Qvarnström, kurator på Venhälsan i Stockholm.
Antalet anmälda gonorré- respektive syfilisfall per halvår, 1997 till och med första hlavåret 2005. Totalantal samt antal där smittorsaken var sex mellan män. Källa Smittskyddsinstitutet.