Jörg Carlsson är en av forskarna bakom en studie på tyska data som presenterades på europeiska hjärtläkarkongressen. Studien omfattar över 30000 ballongvidgningar (PTCA, perkutan transluminal koronarangioplastik) på tyska sjukhus under 2003. Drygt hälften gjordes på sjukhus utan toraxkirurgisk backup på plats och knappt hälften med.
– Det fanns ingen skillnad i vare sig dödlighet eller andra komplikationer, säger Jörg Carlsson.
I USA är det enligt Jörg Carlsson egentligen inte tillåtet att göra ballongvidgningar på sjukhus utan toraxkirurgisk backup på plats eftersom det anses för riskfyllt, men i praktiken finns det många undantag. Förra året publicerades en undersökning i JAMA som bekräftade sämre resultat av ballongvidgningar vid amerikanska sjukhus som saknade toraxkirurgisk backup. Två opublicerade svenska studier – dels den som baseras på tyska data, dels en baserad på svenska data – har däremot inte kunnat visa något sådant samband.
Jörg Carlsson var ansvarig också för studien som baseras på svenska data ur SCAAR (Swedish Coronary and Angioplasty Registry). Tillsammans med Bosse Lagerqvist, Uppsala, visade han att inte heller i Sverige finns kvalitetsskillnad mellan sjukhus med och utan backup.
– Det avgörande verkar vara volymen.
Enligt Jörg Carlsson måste den enskilda operatören komma upp i 75–100 ballongvidgningar per år för att bibehålla kvaliteten, och hela sjukhuset bör göra fler än 300–400 ingrepp om året för att uppnå god kvalitet.
– I den svenska studien kunde vi se att sjukhus som gör mellan 300 och 900 ballongvidgningar per år har de bästa resultaten. Kommer man över 900 per år börjar det kanske bli sämre igen, säger Jörg Carlsson.
Han tror att det beror på att de allra största sjukhusen har så många opererande läkare att var och en har svårt att komma upp i nödvändiga volymer.
Av de sjukhus i den amerikanska studien som saknade toraxkirurgisk backup på plats gjordes färre än 100 ballongvidgningar per år på i stort sett samtliga (98,3 procent). Inget sjukhus i studien med tyska data gjorde så få.
Jörg Carlsson själv arbetar på ett sjukhus som saknar toraxkirurgisk backup, sjukhuset gör ca 600 ballongvidgningar per år, han själv utför cirka 400 av dem.
– Vi har backup i Karlskrona, 10 mil här ifrån och i Linköping, dit det är 25 mil. Men hur många gånger behövs det göras en akut ballongvidgning? frågar Jörg Carlsson retoriskt och svarar själv:
– I Kalmar vid 2 av 1 100 ballongvidgningar, i det tyska materialet i 0,1 procent av fallen.