Utredningen ska vara klar till årsskiftet och ska om fördelarna överväger innehålla förslag till förändring.
Resultatet kan huvudsakligen utmynna i ett av tre alternativ:
Ingen förändring.
Generisk förskrivning ersätter dagens utbytbarhet.
Generisk förskrivning införs vid sidan av utbytbarheten.

Läkemedelsverket har nyligen skickat ut en remiss till ett 50-tal instanser, däribland Läkarförbundet. Verket anser i remissen att generisk förskrivning, om den införs, bör vara frivillig och ett komplement till generisk substitution.
Fokus i utredningen är patientsäkerheten. Återrapporteringsaspekter kommer inte att påverka utgången.
– Vi anser att behovet av återrapportering är detsamma vid utbytbarhet och vid generisk förskrivning, säger Cecilia Ulleryd, projektledare för utredningen.
Däremot spelar behovet av förskrivarstöd och IT-stöd på apoteken in. Nästan alla instanser som verket hittills varit i kontakt med har påtalat behovet av bra sådana.

Personalen positiv vid pilotförsök
I Västra Götaland pågick under 2004 ett pilotförsök med generisk förskrivning. Resultatet visade att majoriteten av sjukvårds- och apotekspersonalen var positiv, att det generiska namnet bör vara lika tydligt framträdande som varumärkesnamnet är idag, men att elektroniskt stöd krävs för att det hela ska fungera smidigt.
En rad länder i Europa tillåter idag generisk förskrivning vid sidan av eller istället för utbytbarhet på apoteket. I Storbritannien, som inte har utbytbarhet, förskrivs 80 procent generiskt, medan det i Norge endast är 1–2 procent. Norge har även generisk substitution.

Fakta

Generisk utbytbarhet infördes 2002 och innebär att apoteket ska byta ut ett förskrivet läkemedel mot det billigaste tillgängliga, likvärdiga alternativet, om inte förskrivaren motsatt sig detta eller patienten betalar mellanskillnaden. Generisk förskrivning innebär att förskrivaren anger det generiska namnet för en verksam substans. Apoteket väljer sedan produkt. Generisk förskrivning är idag inte tillåten i Sverige.