Under 2004 fick Centrala etikprövningsnämnden in 45 överklaganden, och detta år har redan 37 överklaganden inkommit.
– Det har blivit fler sådana ärenden att pröva än vad vi trodde det skulle bli då den nya lagen började gälla. Nu har vi anställt ytterligare två jurister, som bland annat ska pröva sådana ärenden, säger chefsjurist Eva Grönlund på Centrala etikprövningsnämnden.

Vem som helst kan anmäla
Avslagen i regionala nämnder 2004, som sedan prövats i Centrala etikprövningsnämnden, har främst handlat om att riskerna med forskningsprojektet ansetts överväga nyttan, att forskningsplanen inte varit tillräckligt bra eller att projekten inte uppfyllt kraven i lagen. Några överklaganden har även gällt avgiften för regional etikprövning.
Av de ärenden som prövades av centrala nämnden fick 14 helt avslag, 8 bifall, och 11 bifall med villkor. En del ärenden återfördes till de regionala etikprövningsnämnderna.
Centrala etikprövningsnämnden har även ett tillsynsansvar. Misstänker någon att ett forskningsprojekt påbörjas utan att det prövats i en regional etikprövningsnämnd, kan vem som helst anmäla den ansvariga forskaren till centrala nämnden. Dessutom kan Centrala etikprövningsnämnden på eget initiativ granska misstänkta fall. Den enskilde forskaren riskerar, om han eller hon fälls efter en anmälan, böter eller fängelse.
– Vi har haft två sådana ärenden som anmälts utifrån, dock inte inom det medicinska området, och ingen har heller fällts, säger Eva Grönlund.

Ny organisation fungerar bra
Eva Grönlund anser att den nya organisationen för etikprövning av forskning har fungerat relativt bra.
– Visst har det funnits en del barnsjukdomar, bland annat har det ibland varit svårigheter att tolka själva begreppen »forskning« och »rådgivande yttrande«, säger Eva Grönlund.
I de förslag till förändrad lag om etikprövning, som lagman Erik Lempert nu överlämnat till regeringen, har begreppet »forskning« fått en tydligare definition, och »rådgivande yttrande« föreslås utgå helt.