Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson anser att tillgängligheten på paracetamol är ett problem, eftersom framförallt unga kvinnor inte helt sällan medvetet överdoserar i avsikt att skada sig själva.
– Jag vill inte ha ut paracetamol i den vanliga handeln just av det skälet. Det är därför vi slåss så hårt för att behålla apoteket.
Ylva Johansson säger att såväl mindre storlek på förpackningarna som åldersgräns har funnits med i tankarna kring försäljning av paracetamol.
– Det är en åtgärd man kan vidta och det har vissa länder gjort, framförallt de som släppt på apoteksmonopolet.
– Men jag är inte beredd att säga ja eller nej till åldersgräns just nu, säger Ylva Johansson.
I september tillsatte regeringen en snabbutredning om nikotinläkemedel i detaljhandeln. Ylva Johansson har skarpt markerat att det inte finns några planer på försäljning av andra läkemedel utanför apoteket. Utredningen kommer att få ett utökat uppdrag som rör läkemedelförsäljning i stort. I tilläggsdirektiven funderar Ylva Johansson på att låta frågan om tillgänglighet av paracetamol ingå.
– Direktiven handlar om tillgänglighet, men de måste samtidigt handla om restriktioner, säger hon.

Borgarna vill öka tillgängligheten
Maria Larsson (kd), ordförande i den borgerliga alliansens Välfärdsgrupp, säger att borgarnas förhoppning är att apoteksmonopolet löses upp och att försäljning av vissa receptfria läkemedel i detaljhandeln tillåts. Hon säger att både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket måste reglera vilka läkemedel det är frågan om, hur stora förpackningarna ska vara och eventuellt åldersbegränsa försäljningen av paracetamol.
– På så sätt skulle det vara mer begränsande, idag kan vem som helst gå in på apoteket och köpa hur mycket som helst!
Maria Larsson poängterar att är viktigt med ökad tillgänglighet för dem som behöver det.
– En bensinmack är ju öppen dygnet runt, säger hon.
Ylva Johansson säger att mycket av diskussionen om apoteksmonopolet har handlat om varför man inte ska kunna köpa huvudvärkstabletter på bensinmacken.
– Det är svårt att få folk att förstå att vi behöver reglering av läkemedel som människor uppfattar som ofarliga, säger hon.
– Det är svårt att eliminera riskerna helt, kontrar Maria Larsson. Den som vill ta sitt liv hittar oftast vägar att göra det.

Fler män än kvinnor begår självmord

År 2002 tog nästan 1500 svenskar livet av sig. Totalt sett har antalet självmord i befolkningen minskat sedan början på 1980-talet. Minskningen gäller emellertid inte för ungdomar. I samtliga åldersgrupper är det fler män än kvinnor som begår självmord, skillnaden i självmordsfrekvens mellan män och kvinnor har emellertid minskat under hela 1900-talet. Socialstyrelsen bedömer att cirka hälften av alla som försökt begå självmord kommer till sjukhus för vård. I Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005 framgår att självmordsförsök och andra självtillfogade skador bland unga kvinnor ökat drastiskt den senaste femtonårsperioden. Enligt Socialstyrelsens patientregister vårdades 7855 personer i slutenvård till följd av avsiktligt destruktiv handling 2004. Av dem var 1205 flickor mellan 10 och 19 år, motsvarande siffra för pojkarna i den åldersgruppen var 252. Fakta: Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005 samt Socialstyrelsens patientregister.

Förgiftning vanligast vid självmord

Totalt sett dominerar förgiftning som metod vid självmord. I gruppen av män som tar livet är dock hängning vanligast. Enligt Socialstyrelsens patientregister från 2004 är förgiftning vanligaste orsaken till att patienter vårdats efter avsiktlig självdestruktiv handling (som inkluderar även andra självtillfogade skador). Av de 7 855 personer som vårdades efter avsiktligt destruktiv handling hade 6 988 utsatt sig för olika former av förgiftningar. I gruppen som inkluderar förgiftning med eller exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär var nästan fyra av fem kvinnor. Siffran stiger ännu mer om man enbart ser till dem som var mellan 10 och 19 år, då var mer än 90 procent flickor. Männen dominerar stort beträffande metoder som inkluderar skjutvapen och motorfordon. Fakta: Socialstyrelsens patientregister och dödsorsaksregister.


Maria Larsson (kd) säger att det är viktigt med ökad tillgänglighet för dem som behöver det. Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson däremot vill inte ha ut paracetamol i den vanliga handeln.