De närmare 10000 läkare som berörs av affären mellan Salus Ansvars livbolag och SEB Trygg Liv, kommer successivt få sitt sparade kapital placerat hos SEB Trygg Liv. Under oktober kommer Salus Ansvar börja kontakta kunderna om valmöjligheterna. Någon möjlighet att själv välja helt ny förvaltare genom så kallad fri flytträtt finns inte. Det är ingen unik företeelse i branschen. Men debatterad. Den nu påtvingande flytten styrs av en uppgörelse mellan de båda bolagen, som innebär att SEB Trygg Liv ersätter Salus Ansvars livbolag för de överflyttade kunderna med uppskattningsvis 200 miljoner kronor.
– Det är pengar som successivt ska tillfalla försäkringstagarna, även de kunder som redan hinner flytta till SEB Trygg Liv, lovar Mats Alvinge som är VD för Livförsäkringsaktiebolaget Salus Ansvar.
Hos SEB Trygg Liv väntar två alternativ: en fondförsäkring eller en ny produkt kallad garantiförsäkring. Fondförsäkringen innebär större risker för kunden, placeringen görs i både räntebärande papper och i aktier, och den ställer högre krav på aktiva sparare att själva välja fonder. Placering i en fondförsäkring kan leda till hög avkastning, men också till ett större förlorat kapital.
Garantiförsäkring motsvarar bäst det tidigare sparandet i Salus Ansvars livbolag, menar Christina Dahl, informationschef på SEB Trygg Liv.
– Är man som sparare inte intresserad av aktiebörsen är garantiförsäkring det bästa alternativet, eftersom det är förvaltaren som helt styr var kapitalet placeras. Du har en garanti för återbetalning av minst 90 procent av det sparade kapitalet, oavsett börsutveckling, säger Christina Dahl.
Enligt SEB Trygg Liv är sparande i deras fondförsäkring inte låst, såtillvida att spararen har fri flytträtt även till placeringar utanför SEB Trygg Liv. För den som i stället väljer garantiförsäkringen finns idag ingen flytträtt, annat än till något annat sparande i SEB Trygg Livs fonder. Det innebär i praktiken en möjlighet att i förlängningen helt lämna SEB Trygg Liv, då fondförsäkringen har fri flytträtt. Det finns, enligt informationschef Christina Dahl, planer på att införa fri flytträtt även i produkten garantiförsäkring.

Expertråden skiftar
Hur de kunder, som nu berörs av affären mellan Salus Ansvars livbolag och SEB Trygg Liv, ska agera beror i stor utsträckning på vilken ekonomisk expert som tillfrågas. Glenn Nilsson, marknadsdirektör på mäklarbyrån Max Matthiessen i Stockholm, ger rådet att tills vidare helt avvakta att flytta över till SEB Trygg Liv. Han tror att hela avtalet kan komma att omförhandlas »när det går upp för allt fler vad det handlar om och kritiken mot affären på sikt blir allt starkare«.
– Jag tycker hela affären är horribel. Min erfarenhet av Salus Ansvar är att de läkare som varit försäkringstagare alltid har upplevt bolaget som »deras« bolag, och de borde nu ha erbjudits fri flytträtt. Jag är övertygad om att avtalet kan komma att revideras, och jag menar att man som försäkringstagare därför bör avvakta med att flytta kapitalet under förutsättning att det inte finns villkorade flyttregler som är kopplade till tidsaspekten, säger Glenn Nilsson.
– SEB Trygg Liv är ett starkt bolag med konkurrensstarka produkter. Men de produkter som de nu berörda försäkringstagarna erbjuds motsvarar inte den de tecknade sig för på Salus Ansvar.
För att få en likvärdig produkt som hos Salus Ansvars livbolag, med garanterad ränta, rekommenderar Glenn Nilsson AMP Pension eller Skandia Liv. Hos Salus Ansvar har den garanterade avkastningen varit 3–5 procent.

»Fri flytträtt ett rimligt krav«
Även Anders Andersson, förlagschef för tidskriften Privata Affärer, lyfter fram AMF Pension och Skandia Liv som de idag kanske bästa alternativen om man vill byta förvaltare. Han menar dock att en flytt till exempelvis en fondförsäkring, som den SEB Trygg Liv erbjuder, inte behöver vara något negativt.
– Visst ger det en sämre garanti. Men eftersom kapitalet nu till viss del placeras i aktier och inte bara i räntebärande papper så kan det ge bättre återbäring. Salus Ansvars livbolag kunde ju inte riskera den typen av placering på grund av sina gamla åtaganden, säger Anders Andersson.
Även Anders Andersson har reagerat mot att försäkringstagarna inte fått möjlighet att välja vart de ska flytta det sparade kapitalet.
– En fri flytträtt borde vara ett rimligt krav. Nu har SEB Trygg Liv förvisso betalat Salus Ansvars livbolag för överflytten, men frågan är om de 200 miljoner kronorna verkligen kommer att tillfalla försäkringstagarna.
På Konsumenternas Försäkringsbyrå vill man i dag inte ge något annat råd än att de berörda försäkringstagarna bör kräva bra information.
– Det är otroligt viktigt att ta reda på vad som egentligen ingår i den här överflytten? Gäller det bara pengarna? Eller följer avtalet eller delar av avtalet med, säger Camilla Bratt på Konsumenternas Försäkringsbyrå.
SEB Trygg Liv uppger att avtalet bara gäller kapitalet. Det gamla avtalet blir i så fall i dess helhet ogiltigt efter flytten.