Numera är det syftet med de medicinska åtgärderna som avgör momsfrågan. Om undersökningen syftar till att skydda hälsan hos patienten råder fortsatt momsbefrielse. Med begreppet skydda menas också bevara och återställa hälsan. I stort sett ska övriga läkartjänster momsbeläggas med 25 procent. Tidigare var alla undersökningar hos legitimerad läkare skattebefriade medan skatteplikt endast gällde för läkarintyg som baserades på journalanteckningar.
Momsfrågan aktualiserades senast när EG-domstolen tolkade EU-rätten i en dom i december 2003. Det framgick att undantaget från momsplikt skulle tillämpas betydligt snävare än vad som varit brukligt i Sverige. Undrande läkare hörde av sig till Skatteverket.
– Vi insåg att det behövdes ett ställningstagande från vår sida för att säkra en enhetlig rättstillämpning, förklarar rättsliga experten, Åsa Johansson, som har författat Skatteverkets dokument.
Ställningstagandet är daterat 15 juni i år, men Skatteverket kommer inte på eget initiativ att granska några momsredovisningar i det nu aktuella avseendet, som avser skattedeklarationer för redovisningsperioden före den 1 oktober. Läkare, som så önskar, kan däremot göra rättelser sex år tillbaka. Den utökade momsplikten innebär förstås en större möjlighet att dra av ingående moms. För att avdraget ska vara giltigt måste det vara direkt kopplat till den momspliktiga tjänsten, påpekar Åsa Johansson.
Hon rekommenderar läkarna att regelbundet följa rättsbildningen på Skatteverkets webbplats. Alla frågetecken har inte rätats ut i det senaste ställningstagandet.
– Det är till exempel inte självklart vad som gäller vid läkarintyg inför en dykarkurs. Skatteverket arbetar för närvarande med att bedöma både detta och ytterligare andra typer av läkarintyg som förekommer, säger Åsa Johansson.
Vem som begär intyget saknar betydelse för att bedöma om det råder momsplikt eller ej.
Den som felar i framtiden och själv upptäcker det, begär helt enkelt en omprövning. Om Skatteverket vid en granskning märker att momsredovisningen inte stämmer krävs skatten in i efterhand. Risken finns också att Skatteverket lägger på en straffavgift.
– Den som är osäker kan alltid lämna in en skriftlig redogörelse till sitt skattekontor för att öppet visa hur han eller hon har räknat ut sin moms. Då slipper man straffavgiften, enligt Åsa Johansson.
Skatteverket har inte gjort någon konsekvensanalys för att ta reda på hur mycket pengar som den här ändrade rättstillämpningen kommer att ge till statskassan. För läkaren som får behålla samma antal patienter, trots att han eller hon höjer priset med 25 procent, blir det plus minus noll.

Momsbefriade tjänster där huvudsyftet är att skydda den berörda personens hälsa:


• Medicinskt förebyggande hälsovård (hälsoundersökningar och vaccinationer).
• Sjukvårdande behandling.
• Intyg till försäkringskassan som har till ändamål att visa en tredje part att patientens hälsotillstånd begränsar dennes arbetsförmåga.
• Regelbundna läkarkontroller som i huvudsak syftar till att förebygga och spåra sjukdomar.
• Intyg om förmåga att resa.
• Provtagning för att undersöka förekomst av virus, infektioner eller andra sjukdomar.
• Psykoterapeutisk behandling som ges av legitimerad psykolog inom ramen för vård och behandling av sjukdom eller hälsoproblem.
• Momsbefrielse gäller också för att konstatera att dödsfall har inträffat, för rättsmedicinska obduktioner, samt för estetiska operationer.

Momspliktiga tjänster där huvudsyftet inte är att skydda den berörda personens hälsa:


• Estetiska behandlingar som ligger utanför det medicinska området. Det kan t ex handla om vissa metoder för att ta bort rynkor som även utförs av andra än legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvårdsområdet.
• Intyg till arbetsgivare före beslut om anställning.
• Intyg som försäkringsbolagen begär innan de fastställer premien eller beslutar om slutreglering av olycksfallsförsäkring.
• Intyg som krävs inför beslut om krigspension.
• Intyg i fråga om skadeståndsansvar på grund av personskada eller vid utredning om medicinsk felbehandling.
• Intyg som utfärdas i syfte att fastställa eller utesluta en persons invaliditet eller arbetsoförmåga.
• Intyg för ansökan om körkortsstillstånd.
• Intyg för prövning om lämplighet att utföra vissa arbetsuppgifter.
• Intyg som är underlag för skolan eller arbetsgivarens beslut om särskilda hjälpmedel.
• Rättsintyg.
• Faderskapsintyg.
• Intyg för utfärdande av parkeringstillstånd och färdtjänst.
• Rehabiliteringsutredningar.

Håll dig ajour med rättstillämpningen

Gå in på webbplatsen http://www.skatteverket.se/rattsinfo/stallningstaganden/main_moms.html . Ställningstagandet som gäller skatteplikt för vissa tjänster av legitimerad läkare finns vid datumet 2005 06 15 med diarienummer 146848-05/111. Mer information om mervärdesskatten för sjukvården hittar du genom att klicka på http://www.skatteverket.se/rattsinfo/handledningar/momshandledning/05/kap26.pdf