Lagen om förbud mot hälsofarliga varor kom 1999 och var tänkt att användas för att kontrollera nya syntetiska droger, liknande ecstasy, innan det är klart om ämnena är beroendeframkallande eller euforiserande enligt narkotikaklassisficeringens krav. Tanken var att de senare skulle narkotikaklassas om kriterierna visat sig uppfyllda. Så har lagen också använts.
Men lagen var inte var avsedd att fungera som ett alternativ till narkotikalagstiftningen. Därför kunde straffskalan vara lägre.
Inför klassificeringen av GBL och butandiol som hälsofarliga varor uttrycker regeringen också i sin proposition 2004/05:127 tveksamhet inför att använda lagen på »redan kända varor som börjat användas i berusningssyfte« och nämner »de båda industrikemikalierna GBL och 1,4-butandiol«.
Regeringen skriver också: »Eftersom de båda ämnena ger samma effekt som vid intag av den narkotikaklassade drogen GHB ligger det nära till hands att överväga en narkotikaklassificering även av GBL och 1,4-butandiol.«

Praktisk lösning
Orsaken till att regeringen ändå valde att klassa GBL och butandiol som hälsofarliga varor var rent praktisk. Narkotikalagstiftningen gick inte att använda utan att stoppa industrins användning och samtidigt behövdes en snabb reglering. Några citat ur propositionen:
»Att utvidga den legala narkotikanvändningen även till den industriella sektorn inger avsevärda principiella betänkligheter och skulle dessutom medföra stora kontrollproblem.«
»Vad som återstår är då att regeringen beslutar om att GBL och 1,4-butandiol i stället förs upp som hälsofarliga varor enligt lagen därom, allt för att få en effektivare kontroll över den icke avsedda hanteringen av ämnena.«
Samtidigt skriver regeringen att »de möjligheter till klassificering, straffsanktionering och övervakning« som finns idag inte i alla delar är »tillfyllest«. Därför ska regeringen initiera en översyn av lagstiftningen av narkotika, dopningsmedel, hälsofarliga varor och flyktiga lösningsmedel.
En sådan översyn ska bland annat överväga »enligt vilken lag de ämnen som i kroppen metaboliseras till narkotikaklassificerade ämnen bör klassificeras i framtiden, samt, i förekommande fall, vilka förfaranden som bör vara straffbara, straffskalor och förverkandefrågor«, enligt propositionen.
Några konkreta planer för en sådan översyn finns ännu inte, enligt Socialdepartementet.