– Jag har inga planer på att förändra ledarskapet på vårdcentralen i Svedala annat än att förstärka det som handlar om medicinsk rådgivning, säger Ulf Swanstein, primärvårdschef för Skåne sydväst.
– Jag kan inte tillåta att det fortsätter så här. Den psykosociala arbetsmiljön på vårdcentralen i Svedala utgör ett allvarligt hot mot de anställdas hälsa, säger Per Nordlund som är Malmö läkareförenings huvudskyddsombud för primärvården i området.
Per Nordlund jämför med hur Arbetsmiljöverket nyligen gick in och stoppade värdetransporter och säger att hans nästa åtgärd kan bli att stänga vårdcentralen i Svedala.
Enligt läkargruppen började allting 2002 när en ny chef, sjuksköterskan Helene Bengtsson, tillträdde. Sedan dess har elva läkare slutat. Idag är endast 1,72 av 6,5 tjänster fast besatta.
Ethel Wieslander är distriktsläkare på vårdcentralen och dessutom läkarnas lokala skyddsombud. Än så länge arbetar hon kvar. Hon är övertygad om att alla som hittills slutat på ett eller annat sätt tycker att det har varit problem med ledningen.
– För flera vet jag att det är så. Jag tror inte att det finns någon där det inte har spelat roll, säger hon.

»Mycket syndabockstänkande«
Men Ulf Swanstein, primärvårdschef för Skåne sydväst, är av en annan uppfattning.
– De elva har inte slutat på grund av att Helene Bengtsson är en dålig chef. Den sammanställning som blivit att »elva läkare har slutat och alla är missnöjda med ledarskapet« är inte sann.
De två läkare som senast slutat har enligt läkargruppen och huvudskyddsombudet Per Nordlund blivit avstängda. Något som Ulf Swanstein förnekar.
– Nej de är inte avstängda. Jag är väldigt ledsen att det fokuseras så oerhört mycket på dessa två läkare för det är fruktansvärt synd om dem, säger han och fortsätter:
– Jag tycker att det är väldigt mycket syndabockstänkande: Är det inte Helenes fel så måste det vara fel på dessa två. Men så är det inte. Jag är inte intresserad av att hitta syndabockar för det är inte så det ser ut i verkligheten.
Och här verkar de två huvudskälen till problemet ligga. Läkarna är missnöjda med ledarskapet och de saknar helt arbetsgivarens gehör för sin tolkning av verkligheten.
Ulf Swanstein säger att det inte finns någon kritik mot chefen som »är av den digniteten att det finns anledning att göra någon särskild djupanalys av det«.
Helene Bengtsson själv vill inte svara på om det ligger något i läkarnas beskrivning av situationen, om hon själv tycker hon kan sitta kvar, hur det känns att få så massiv kritik från läkargruppen på den vårdcentral där hon är chef, eller om problemen på vårdcentralen skulle bottna i för hög arbetsbelastning.
– Jag kommenterar inte mig själv, säger Helene Bengtsson.
Vad är det då som har hänt? I ett brev som skickades till regionstyrelsen i början på november med begäran om åtgärder enligt kapitel 6, 6a§ Arbetsmiljölagen skriver vårdcentralens läkare och Per Nordlund att läkarna utsatts för kränkande särbehandling. Till exempel ska verksamhetschefen medvetet undanhållit arbetsrelaterad information. Hon har enligt läkarna flera gånger vägrat svara på frågor, det har varit svårt att få svar på vem som är medicinskt ansvarig, anställningsbeslut som är fattade långt i förväg blir inte öppet deklarerade förrän i sista minuten och chefen påstår att hon sagt tvärtemot vad andra i personalen just uppfattat.

»Känslokall attityd«
Verksamhetschefen har också enligt brevet haft ett överkritiskt och negativt förhållningssätt till läkarna. Bland annat har läkarna upplevt en känslokall attityd och ett kyligt bemötande vid medarbetarsamtalen. Läkarna skriver också att chefen upplevs sakna förmåga till empati och har en särskilt dålig förståelse för läkargruppens arbetssituation. Yttranden från annan personal att »det är bara de bra läkarna som slutar« har chefen lämnat oemotsagda.
Läkarnas arbetsinsatser och prestationer ifrågasätts av övrig personal, inte heller i detta anser läkarna att de fått något som helst stöd från sin chef.
Enligt brevskrivarna har också verksamhetschefen ägnat sig åt uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling och negligeringar av arbetstagaren. Till exempel ska hon flera gånger ha gett besked om att läkarnas ordinarie tjänstgöring vid jourläkarcentralen i Trelleborg inte ska inkräkta på deras arbete på vårdcentralen, trots att både rast och restid ingår enligt avtal. En presentation av en ny PM-pärm gjordes för läkargruppen på deras ordinarie läkarmöte medan den övriga personalen fick samma information under avspända former på en arbetslunch där läkarna inte var välkomna, dessa fick i bästa askungestil äta sin lunch i rummet intill.

Fråntagande av arbetsrum
Läkarna hävdar också i brevet till regionstyrelsen att verksamhetschefen utfört sanktioner i form av omotiverat fråntagande av arbetsrum och arbetsuppgifter. En läkare som återkom i tjänst efter semester och sjukskrivning fann att hennes namnskylt var borttagen från dörren och att de åtaganden hon hade på till exempel BVC var överflyttade till en kollega.
Som lök på laxen har verksamhetschefen enligt läkargruppen tagit ifrån dem deras möjligheter till kontroll över sin egen arbetsdag genom att lägga läkarnas schemaläggning på en annan personalkategori.
Det sistnämnda är det enda som Helene Bengtson tangerar i sin beskrivning av situationen på arbetsplatsen.
– Vi jobbar på en bättre arbetsmiljö, att få bättre medicinska rutiner och en bättre samverkan, säger hon.
På vilket sätt samverkan idag inte skulle vara bra vill inte Helene Bengtsson svara på, men rutinerna ska bli flexiblare och mer patientfokuserade. Det handlar bland annat om hur vårdcentralen ska kalla patienter.
– Om du redan har blockerat din tidbok med kallade patienter, då petar man in nya patienter på sin administrativa tid och så sitter man i fällan själv. Man måste släppa kontrollen lite grann och inte ha dagarna fullbokade av kallade patienter, säger Helene Bengtsson.
Efter brevet med beskrivningen ovan har arbetsgivaren vidtagit en del åtgärder, till exempel tydliggjort det medicinska ansvaret genom att Ulf Swanstein själv går in som medicinsk rådgivare under en övergångsperiod. Ulf Swanstein säger också att det i dag inte ska finnas några arbetsmiljöproblem på vårdcentralen i Svedala.
– Jag uppfattar att jag och Malmö läkareförening är överens om att vi nu ska gå vidare framåt och att det som varit lägger vi bakom oss.
Men Ethel Wieslander är skeptisk.
– Vi känner att det är omöjligt att gå vidare förrän alla i personalen fått full och neutral information om varför kollegerna har avstängts. Nu vet vi inte om vi vågar framföra våra synpunkter till ledningen. Det hjälper inte att Helene Bengtsson säger att det inte är någon fara att prata eftersom »inte fler är på gång nu«. Betyder det att de andra trots allt fick sluta för sina åsikters skull?
Beträffande anklagelserna om kränkande särbehandling säger han att han inte vill gå in på detaljerna i kritiken eftersom det blir en alltför personlig diskussion. Dessutom ska, enligt Ulf Swanstein, ingen diskriminerande särbehandling finnas på vårdcentralen.
– Och skulle det ha funnits någon ska den upphöra omedelbart!

Anmälan till Arbetsmiljöverket
Ethel Wieslander håller inte med om att kritiken enbart kommer från vissa få läkare.
– Hela läkargruppen delar uppfattningen att arbetsmiljön är väldigt dålig. Det gäller även dem som blivit avstängda. Vi är överens om att den enda åtgärden som kvarstår är att verksamhetschefen slutar.
Och Ethel Wieslander är hoppfull.
– Jag tror att det finns goda chanser att det blir så.
Men hon fortsätter något mer dämpat:
– Om vi inte lyckas är det frågan om jag orkar vara kvar. Jag vill vara kvar, jag trivs jättebra med Svedalafolket och personalen och mina kolleger. Om bara ledningen hade fungerat bättreÉ
Skyddsombuden har nu gjort en formell anmälan till Arbetsmiljöverket. Åtgärden som begärs är att verksamhetschefen omedelbart temporärt skiljs från sitt uppdrag och att en tillförordnad verksamhetschef utses under utredningstiden. Läkargruppen har tillsammans med Malmö läkareförening förslag på tillfällig lösning av chefsfrågan och har begärt ett möte med politikerna i distriktsnämnden för att lägga fram detta. I skrivande stund har arbetsgivaren inte nåtts av anmälan.