Tidigast våren 2006 kommer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruksvården att vara klara. Det berättade projektledaren docent Ola Arvidsson, då det pågående arbetet med riktlinjerna presenterades på riksstämman.
En av de stora utmaningarna är att hitta gemensamma begrepp och definitioner som fungerar för både hälso- och sjukvård och socialtjänst.
– Inom socialtjänsten finns ingen tradition så som det finns inom hälso- och sjukvården med att ta fram riktlinjer. Det handlar inte bara om metoder, riktlinjerna måste ju även innefatta organisationsbeskrivning, kompetenskrav, etc, sade Ola Arvidsson.
Målsättningen är att riktlinjerna ska rekommendera metoder som är evidensbaserade, och föreslå både vad som bör ingå i missbruksvård och vad som bör utgå. Det försvåras av det faktum att evidensbaserade metoder är relativt ovanliga då det handlar om sociala insatser. Ulf Malmström, samordnare för missbruksfrågor på Socialstyrelsen, uttryckte en förhoppning om att de kommande riktlinjerna, som blir de första i sitt slag i Sverige, bidrar till att stärka den vetenskapliga forskningen på det sociala området.
Till projektgruppen finns fem expertgrupper knutna, som tar fram det vetenskapliga underlaget till riktlinjerna. Projektgruppen räknar med att ett förslag på riktlinjer kan gå ut på bred remiss någon gång efter kommande årsskifte.