Den slutsatsen drar Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm av en webbpejling bland medlemmarna, där nästan hälften av dem som svarat inte tycker att de fått tillräckligt med information/kunskap för att kunna förklara reglerna för sina patienter.
I slutet av november mailade Läkarförbundet ett antal frågor om vårdgarantin till sina medlemmar. Det är ingen enkät som uppfyller vetenskapliga krav, bara en pejling av medlemmarnas åsikter. Dock svarade 2600 (15 procent av de som mailats) inom 5 dagar.
– Det tyder på ett engagemang i frågan. Men det går inte att dra några säkra slutsatser, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Hon tycker det är särskilt värt att notera att så många av dem som svarat är tveksamma till att vårdgarantin klaras. Cirka en tredjedel anser inte att deras vårdcentral/klinik/motsvarande kan uppfylla besöksgarantin. Nästan lika många, och cirka 40 procent av specialisterna som svarat, anser inte att deras klinik/motsvarande kan uppfylla behandlingsgarantin.
– Det indikerar att vi har ett svårt tillgänglighetsproblem i vården som inte löses av en garanti enbart, det måste till mer resurser, ekonomiska och personella. Det behövs en satsning både på primärvården och specialistvården för att vårdbehoven ska kunna tillgodoses.
Johan Calltorp, ledare för den projektgrupp som arbetat fram vårdgarantin, säger i Läkartidningen nr 44/ 2005 att ibland är det inte alls resurser som behövs utan omorganisation och omfördelning.
– Det handlar också om administrativt stöd för att kunna granska köerna, säger Eva Nilsson Bågenholm, det borde dock vara gjort vid det här laget. Om det är gjort och man inte kan uppfylla garantin så innebär det ändå att det behövs mer resurser och kanske fler läkare och sjuksköterskor.
Hälften av de svarande känner inte till väntetiderna hos de kliniker/motsvarande de remitterar till. Beror det bara på dålig information från landstingen? Eller bör läkarna mer aktivt försöka ta reda på detta?
– Det är inte lätt att hålla sig a jour med väntetider, läkarna måste vänja sig vid att kolla väntetider på Sveriges Kommuners och Landstings hemsida för att kunna informera patienterna, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Sedan den 1 november i år gäller behandlingsgaranti (för landstingens planerade vård) inom 90 dagar från beslut om behandling. Sedan tidigare gäller kontakt med primärvård samma dag, besök hos allmänläkare inom 7 dagar, besök hos specialist inom 90 dagar. Läkarförbundet föreslår i sitt sjukförsäkringsprogram att garantitiden ska kortas ytterligare: Från 90+90 dagar till 30+90 dagar.


Eva Nilsson Bågenholm