För drygt tre år sedan infördes möjlighet till generiskt utbyte av läkemedel på apotek. I diskussionen inför den reformen förekom också alternativet generisk förskrivning. Att regeringen fastnade för alternativet med utbyte berodde bland annat på att ett system med generisk förskrivning ansågs krångligt, bland annat på grund av generikans många gånger trassliga beteckningar.

Trots det gav regeringen förra året Läkemedelverket i uppdrag att analysera effekterna av ett införande av generisk förskrivning. Enligt Läkemedelverkets rapport berodde det främst på problemen med återrapportering till förskrivare efter utbyte av läkemedel på apotek.
Nu är Läkemedelsverket klar med sin analys och konstaterar att behovet av att införa generisk förskrivning är svagt efter utbytesreformen. Det finns heller inga ekonomiska skäl att införa generisk förskrivning, tvärtom skulle det medföra en hel del initiala kostnader för utveckling av IT-system och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal.

Läkemedelsverket anser också att det evidensbaserade underlaget beträffande generisk förskrivningspåverkan på patientsäkerheten har sådana brister att det varken går att användas som argument för eller emot ett sådan system.
Däremot menar Läkemedelsverket att generisk förskrivning har en pedagogisk fördel och dessutom skulle det underlätta för förskrivaren att slippa välja specifik produkt utan enbart fokusera på läkemedelssubstans.