De flesta uppger att de saknar feedback och uppmuntran från lärarna och mer än var tredje sistaårsstudent tycker att utbildningen präglas av en atmosfär där personliga svagheter och brister inte accepteras.
– Det är inte så förvånande, men ganska oroväckande.
Så kommenterar Hanna Åsberg, ordförande i Medicine studerandes förbund (MSF) resultaten från en studie som Marie Dahlin, Nils Joneborg och Bo Runeson gjort om stress och depression bland läkarstudenter (Medical Education 2005;39:594-604).
Författarna har studerat hur studenter på läkarutbildningen vid Karolinska institutet (KI) mår. Delar av resultaten har jämförts med andra populationer. Till exempel var prevalensen för självskattad depression 12,9 procent bland läkarstudenterna jämfört med 7,8 procent i en ålders- och könsmatchad kontrollgrupp i totalbefolkningen. Däremot var andelen läkarstudenter som gjort självmordsförsök lägre, 2,7 procent jämfört med 4,2 procent i kontrollgruppen, den skillnaden var emellertid inte signifikant.

Hanna Åsberg efterlyser också undersökningar från fler studieorter. En studentuppsats från Lund (Mikael Jönsson, 2004) har bland annat använt samma instrument för att mäta stress bland läkarstudenter i Lund/Malmö och resultaten är slående lika. Bland annat ser man att de kvinnliga läkarstudenterna både i Lund/Malmö och vid KI i stor utsträckning (19 respektive 12 procent) anger att de blivit negativt särbehandlade på grund av kön.
– MSF ska göra en handledarenkät igen 2006 där vi bland annat ska ta upp frågan om sexuella trakasserier. Självklart kommer frågorna om feedback från handledarna också att vara med där.
Hanna Åsbergs slutsatser av båda studierna är att det finns mycket att förbättra på läkarutbildningen.
– Jag skulle önska mer diskussion på fakultetsnivå. Det är svårt att få gehör för frågor om hur man kan stötta studenter som mår dåligt och som är utsatta för stress.

Som exempel ger hon studieveckans begränsning på 40 timmar som respekteras av långt ifrån alla lärare.
– Läkarutbildningen är en tuff utbildning som tar mycket tid, men det måste ju finnas en gräns. •


Hanna Åsberg, ordförande i MSF. Foto: Mikael Lundgren