Under våren kommer den socialdemokratiska regeringen att lägga en proposition om äldrefrågor. Förutom redan remissbehandlade frågor innehåller propositionen också en del av regeringens visioner på området. Detta är ett väldigt ovanligt tillvägagångssätt.
För att få veta om visionerna stämmer överens med verkligheten bad vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson om ett möte med Läkarförbundet.
– Vi uppskattar den öppenhet som ministern visade och hennes vilja att dela med sig innehållet i den kommande propositionen, det tyder på ett förtroende för Läkarförbundet.
Det säger Thomas Flodin, ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse, som deltog i mötet.
– Jag vill ha in så många synpunkter som möjligt och hoppas på en samlad linje som professionen kan ställa upp på, sa Ylva Johansson.
Representanterna från Läkarförbundet nickade instämmande på de flesta punkter som Ylva Johansson och regerigen vill genomföra inom äldrevården (se ruta nedan).
Dessutom ville Ylva Johansson ha Läkarförbundets synpunkter på varför det är så svårt att göra läkemedelsgenomgångar till rutin.
– Det är för mig en gåta att det inte sker. Alla har allt att vinna på det. Vad ska jag göra för att det ska bli av?
Svar på tal fick hon från Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm:
–Det viktiga är inte formaliserade läkemedelsgenomgångar utan att någon verkligen har ansvar för behandlingen av patienten. För det behövs en fast läkarkontakt och ett välfungerande IT-baserat journalsystem med läkemedelsjournal.

Ylva Johansson framhöll att hon kommit för att lyssna. Benny Stålberg tog tillfället i akt att puffa för att alla borde ges möjlighet till en fast läkarkontakt, något som i synnerhet skulle gagna de äldre och multisjuka. Thomas Flodin presenterade det än så länge preliminära förslag till närsjukvårdsmodell som han tillsammans med förbundets utredningschef Kåre Jansson arbetar med.
Förslaget går i korthet ut på att bygga ut den öppna specialistvården. Förbundet talar om tre nivåer av närsjukvård: Den primära som bland annat består av allmänläkarvård. Den specialiserade som består av öppenvårdsspecialister, i synnerhet geriatriker och psykiatrer, och som också ska omfatta närsjukhus med möjlighet till specificerade ingrepp och inläggningar. Samverkansvården som främst innebär vård av äldre och funktionshindrade som behöver regelbunden läkarkontakt i hemmet eller särskilda boenden. I förslaget ingår också en detaljerad modell för finansiering av närsjukvården.

Thomas Flodin var efter mötet mycket nöjd och även en smula överraskad över ministerns engagemang i hälsovårdsfrågor.
– Det kändes som ett ovanligt konstruktivt möte, Ylva Johansson verkade verkligen intresserad av det vi hade att säga.

Ylva Johansson och regeringen vill bland annat:


• Rusta upp hemsjukvården.
• Reglera läkarmedverkan i hemsjukvården på ett vettigt sätt (dock vill YJ inte kommunalisera läkarna).
• Inrätta fler demensboenden och höja kompetensen om demenssjukdomar.
• Ge gamla strävsamma par rätt att fortsätta bo tillsammans även på särskilt boende.
• Göra äldreomsorgen anpassad även för invandrare.
• Använda entreprenörer inom äldrevården, men inte genom upphandling.
• Skapa ett nationellt styrdokument, eventuellt också ett nationellt kvalitetsregister, för äldreomsorgen.
• Lyfta ut äldreomsorgen ur Socialtjänstlagen.
• Satsa pengar på anhörigstöd och väntjänster.
• Utveckla ett kompetenssystem för arbete inom äldreomsorgen.


Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson bad om ett möte med Läkarförbundet.