– Det viktigaste är att få till stånd en väl fungerande primärvård, säger ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
– Valfrihet och tillgänglighet för patienterna, mer resurser men också friare organisation i både primärvården och sjukhusvården. Dessutom måste producenterna skiljas från beställaren, säger Marie Wedin, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarföreningen.
– En nyckelfråga är hur man ska lösa första linjens sjukvård, hur man ska kunna rekrytera fler allmänläkare. Landstingen och regionerna ser inte ut att klara av det, så man måste nog överväga en nationell reglering av familjeläkarnas uppdrag, säger Benny Ståhlberg, andre vice ordförande och ordförande i Distriktsläkarföreningen.

CS-ledamoten Christina Berntsson som kommunicerat skriftligen med Läkartidningen är oroad över vad som ska hända med läkarnas jouravtal och arbetstider.
– Det låter som om man ganska okänsligt vill förändra för oss utan att ge delaktighet och föra dialog.
Torbjörn Karlson, CS-ledamot och ordförande i Upplands allmänna läkarförening, tycker också att arbetstidsfrågan är vad som är viktigast att ta i tu med framöver. Men han är tveksam till om det egentligen är politikernas sak.
– Jag hoppas att läkarna själva tar tag i det.
– Bygg ut öppenvården med både allmänläkare och andra specialister. Politikerna måste våga satsa sig ur problemen istället för att spara, säger ledamoten Anders Dahlqvist.
– Det är viktigt att fatta ett beslut om sjukvårdens organisation. Vi lever i ett limbo just nu innan ansvarsutredningen kommit med sitt, säger ledamoten Anders Ekbom.

Gunnar Welander, CS-ledamot som också är ordförande i Privatläkarföreningen, eldar på:
– Sparka Svegfors, lägg ner ansvarsutredningen och våga ta ett beslut!
Thomas Flodin, CS-ledamot och ordförande i Stockholms läkarförening, poängterar att i frågan om sjukvårdens struktur som ansvarsutredningen arbetar med ligger också frågan om de äldre och de funktionshindrade, även psykiskt, som idag alltför ofta hamnar mellan stolarna.
– Dessutom tycker jag att man borde hantera ansvars- och patientsäkerhetsfrågorna i ett samlat grepp. Vad som krävs vid avvikelser är systemförändringar, inte att hitta enskilda syndabockar!
Det är också ansvars- och patientsäkerhetsfrågornasom CS-ledamoten Hans Hjelmqvist anser viktigast.
Charlotta Sävblom, CS-ledamot och ordförande i Sylf, har helt naturligt de yngre läkarnas bästa för ögonen:
– Höj anslagen till SK-kurser, se över dimensioneringen av ST-tjänster och trygga anställningsförhållandena för ST-läkare.

Hanna Åsberg, adjungerad CS-ledamot och ordförande för MSF, är mer inne på vilka beslut politikerna inte borde fatta:
– Jag är rädd för att regeringen kommer att vilja utöka läkarutbildningen igen. De förstår inte hur utbildningen är upplagd med behov av bra handledning under klinisk tjänstgöring till exempel. Inför förra utökningen hade de inte ens kontakt med fakulteterna.