– Stopplagen är en tråkig ideologisk markering för bevarandet av monopolets diktatur! Den är obehaglig i sin maktfullkomlighet men har ingen pratisk betydelse.
Det säger Gunnar Welander, CS-ledamot som också är ordförande i Privatläkarföreningen. Han får i olika grad medhåll av större delen av CS. Ordförande Eva Nilsson Bågenholm är också kritisk till den så kallade Stopplagen men i betydligt mildare ordalag:
– Den har förvisso inte så mycket praktisk betydelse, men jag tror att det skulle kunna hänt mycket mer om lagen inte tagits, nu ledde hela diskussion till ett slags stillestånd.

Eva Nilsson Bågenholm är också missnöjd med den forskningspolitiska propositionen. Hon tycker att det var bra att den kom till men att det handlade om alldeles för lite pengar.
Även här finns andra som uttrycker sig i kraftfullare ordalag:
– Den forskningspolitiska propositionen blev en tumme! Den innehöll inte alls de nysatsningar vi hade förespeglats, säger ledamoten Anders Ekbom, som också är professor i epidemiologi.
Också lokala/regionala beslut har stundom upplevts som rena idiotin. Torbjörn Karlsson, CS-ledamot och ordförande i Upplands allmänna läkarförening, ondgör sig över landstingspolitikers brist på långsiktigt tänkande.
– Att göra sig av med en stor del av de yngre specialisterna på Akademiska sjukhuset för att uppnå kortsiktiga besparingar! Nu sitter man här med en åldrad läkarkår …

Men det finns enstaka beslut som fallit en del CS-ledamöter på läppen. Till exempel vårdgarantin. Thomas Flodin och Hanna Åsberg, den förstnämnda också ordförande i Stockholms läkarförening, den sistnämnda även ordförande för MSF, är försiktigt positiva. Båda säger dock att det är för tidigt att utvärdera resultatet. Eva Nilsson Bågenholm tror att vårdgarantin får full effekt på sikt men säger att den redan fått igång ett nödvändigt förändringsarbete inom sjukvården.
Andra beslut som CS-ledamöterna nämner som väsentliga är den nya specialitetsindelningen som till slut klubbades igenom i slutet av förra året.
– Tyvärr gick förslaget med bas- och grenspecialitet igenom, kommenterar Charlotta Sävblom, CS-ledamot och ordförande i Sylf.
– Nu måste dock arbetet med de nya målbeskrivningarna färdigställas. Vi kommer att verka för att studierektorerna får en mer framträdande roll under läkarnas vidareutbildning. Vi hoppas också att tilläggsförslaget om en sammanhållen klinisk forskarutbildning under ST blir verklighet.

Några av förslagen i den rapport som Alliansens välfärdsgrupp presenterade den 8 februari.


• Ge patienten rätt att välja såväl läkare/vårdgivare, vårdenhet som tidpunkt för behandling.
• Inför en ny patienträttighetslag.
• Riv upp stopplagen – inför istället en startlag.
• Inför kvalitetsjämförelser för all vård.
• Ändra tillämpningen av Lex Maria så att fler misstag inom vården rapporteras och patientsäkerheten förbättras.
• Prioritera barn- och ungdomspsykiatrin och inför en vårdgaranti på en månad för utredning.
• Varken missbruksenheter eller psykiatriska akutmottagningar ska kunna neka patienter med dubbeldiagnoser vård.
• Inför tydliga krav i Skollagen att fysisk och psykisk ohälsa ska förebyggas. Inför mer idrott på schemat.
• Förebyggande åtgärder som rökavvänjning ska ingå i vårdgarantin.
• Inför en flexibel finansiell samordning som kan anpassas efter lokala förhållanden.
• Lagfäst rätten till rehabilitering – samtidigt som skyldigheten att vara aktiv preciseras. En rehabiliteringsutredning ska alltid ha påbörjats inom fyra veckor efter det att den enskilde sjukskrivits.
• Inför frihet att välja anpassat boende och hjälpmedel för personer med funktionshinder.
• Uppmuntra avknoppning av verksamhet för personal genom att bland annat erbjuda stöd att förbereda på arbetstid.
• Minska administrativt arbete för läkare och sjuksköterskor och öka patienttiden.