Den öppna remissrundan där, förutom delföreningarna, även enskilda medlemmar kan tycka till, inleddes i slutet av förra veckan. På aprilmötet räknar Centralstyrelsen, CS, med att kunna fastställa det sjukvårdspolitiska programmet, som också ska debatteras i samband med Almedalsveckan.
Förslaget om Framtidens närsjukvård är en vidareutveckling av de tankar och idéer som presenterades i Framtidens sjukvård från 2004.
– En av de viktigaste sakerna är att vi introducerar delvis nya begrepp för närsjukvården, förklarar Thomas Flodin, ledamot i CS och ordförande i den förtroendemannagrupp som tagit fram förslaget.

Närsjukvården definieras som vård nära patienten som inte kräver sjukhusvårdens särskilda resurser. Denna delas enligt förslaget in i tre delar; primär närsjukvård, specialiserad närsjukvård och samverkansvård.
Den primära närsjukvården består av vård i boendet och familjeläkarvården. Den specialiserade närsjukvården bedriver sjukvård som inte kan klaras av inom den primära närsjukvården, men som inte heller kräver de fullt utrustade sjukhusens resurser.

Förutom dagens öppna specialistvård omfattar den specialiserade närsjukvården även närsjukhus. Samverkansvård är vård av de personer som erbjuds hälso- och sjukvård av kommunen, det vill säga äldre och funktionshindrade i särskilda och ordinära boendeformer.
– Att hitta lösningar som höjer både kapaciteten och kvaliteten i den nära sjukvården framstår som vår kanske mest angelägna sjukvårdspolitiska fråga framöver. I framtiden kommer alla typer av specialister att ha en mycket större roll utanför de traditionella sjukhusen, säger Thomas Flodin.
Bristen på samverkan mellan olika vårdsektorer i nuläget, och det faktum att många patienter inte får sina vårdbehov tillgodosedda, visar tydligt på behovet av förändringar av sjukvårdens styrning och struktur, konstaterar Läkarförbundet.
Förslaget, som antogs av CS i onsdags, kräver vissa regelförändringar i Hälso- och sjukvårdslagen för att kunna genomföras.