Den föreslagna rikssjukvårdsnämndens uppdrag blir att definiera vilken typ av vård som ska samordnas nationellt. Utan tillstånd från nämnden ska sådan vård inte få drivas. Hur många ställen som ska utföra samma typ av vård blir en fråga för nämnden.
Tänkbara exempel på högspecialiserad rikssjukvård är hjärttransplantationer, intensivvård i helikopter eller neuromuskulära sjukdomar hos barn.
Förslaget skiljer sig på flera punkter från det som utredaren Per Bengtsson lämnade för över två år sedan, se nr 49/2003. Enligt propositionen ser regionerna ut att få större makt. Nämnden blir beslutande, inte endast rådgivande till Socialstyrelsen, och representanter för regionerna ska utgöra majoritet i nämnden.

En annan skillnad är att Bengtssons förslag också innehöll förändringar på regionnivå, medan propositionen endast berör rikssjukvården.

Och enligt utredningsförslaget skulle Socialstyrelsen ha en möjlighet att utfärda vite vid överträdelse. Men några sanktioner är inte knutna till propositionens förslag.
Läkarförbundet har önskat en starkare styrning av den högspecialiserade vården inklusive statlig finansiering och upphandling.

Men något sådant finns inte med. Inte heller någon skrivning om att rikssjukvård ska finnas på minst två ställen.
Men bortsett från detta är Hans Hjelmqvist, ordförande i Läkarförbundets centralstyrelses utbildnings- och forskningsdelegation, ändå nöjd.
– Det är positivt att det inrättas ett organ för den högspecialiserade vården och att det blir en nämnd inom Socialstyrelsen. Och det är positivt att det över huvud taget kommer en proposition. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007.