Anklagelsen levereras i ett utlåtande från Vetetskapsrådets expertgrupp som hittills bara har granskat en bråkdel av Lundebergs digra forskningsmaterial.
Thomas Lundeberg har profilerat sig inom komplementär medicin med tyngdpunkt på smärtbehandling med akupunktur och massage. I samband med fuskanklagelserna tvingades han avsluta sin tjänst som professor på KI. Anmälan från rektor Harriet Wallberg-Henriksson vid KI lämnades in i månadsskiftet mars/april 2004. Utredningen har tagit lång tid eftersom anmälan är ovanligt komplicerad och berör många olika områden.
Professorn Clas Mannheimer vid Smärtcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, säger spontant att fusket naturligtvis inte är bra för forskningen i allmänhet och i synnerhet inte för den kliniska smärtforskningen.
– Men jag hoppas och tror att på lång sikt kommer det ändå inte påverka anslagen till den medicinska forskningen. Det är en isolerad händelse och jag har inte alls känslan av att det skulle röra sig om toppen av ett isberg, tillägger Clas Mannheimer.

Vid ett samtal med Dagens Nyheter har Thomas Lundeberg, numera överläkare vid Danderyds sjukhus, förnekat anklagelserna om fusk. De fel som har begåtts har varit små och utan uppsåt, hävdar han.
Vetenskapsrådets oberoende experter har tvärtom kommit fram till att den före detta professorn har kopierat material från andra forskare och bluffat med resultat från djurförsök. Artiklarna har han sedan fått publicerade i ett flertal ansedda, vetenskapliga tidskrifter. Han ska också ha hittat på fakta i patentansökningar. I de fall när Thomas Lundeberg hänvisar till forskning utförd på KI, kan expertgruppen inte hitta bevis för att så ska ha skett. Att det saknas dokumentation är en återkommande anmärkning från experterna
Vidare framhåller experterna, att felaktiga datauppgifter i arbeten från Lundebergs forskningsgrupp vid KI inte har varit ovanliga företeelser.
Allvarlig kritik riktas också mot den anklagade överläkarens närmaste medarbetare. Det gäller framför allt den avhandling som han har lagt fram under ledning av Thomas Lundeberg.

De fuskanklagade har nu fyra veckor på sig att lämna kommentarer till experternas rapport. Vetenskapsrådets arbetsgrupp kring oredlighet i forskning lämnar troligtvis sin slutgiltiga bedömning vid sammanträdet i mars. Vetenskaprådet tar inte ställning till vilka konsekvenserna bör bli. Det blir rektor Harriet Wallberg-Henrikssons sak.