Bristande kapacitet inom röntgen och patologisk service skapar flaskhalsar och långa väntetider på onkologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Det konstateras i en konsultrapport av företaget Helseplan, som på uppdrag av Stockholms läns landsting studerat verksamheten vid sjukhusets onkologklinik ur en rad aspekter, apropå höstens ifrågasättande av kvaliteten på kliniken.
Bristen på eftervårdsplatser skapar också problem. Andra brister enligt rapporten rör kontinuitet och samverkan internt på kliniken. Åtgärder för att förbättra samverkan bör prioriteras.
Läkarbemanningen och läkarnas arbetsfördelning ifrågasätts också. »Läkarnas sätt att engagera sig i andra åtaganden påverkar vården negativt« står det bland annat.
Mål för den patientfokuserade kvaliteten saknas nästan helt. Sådana bör sättas och följas upp, enligt rapporten. Läs hela rapporten på www.sll.se under Press, Aktuellt.