Alla läkare upplever också att arbetet har mycket stor påverkan på privatlivet. Av maxpoängen 100 fick läkarna bara 50, medan övriga personalgrupper nådde upp till 70. Medelvärdet för den referensgrupp om 10000 offentligt anställda, som svarat på samma frågor om arbetsmiljö är just 70.
Enkäten har tagits fram i ett samarbete mellan Karolinska institutet och AFA Försäkring med syfte att kartlägga hälsoläget på olika arbetsplatser. Med enkäten följer också ett åtgärdsprogram som Kungälvs sjukhus nu går vidare med.
Carina Gagnér är röntgenläkare vid Kungälvs sjukhus och ordförande i den grupp som arbetar för läkarnas arbetsmiljö. Hon medger att det inte brukar vara så lätt att få med läkare i arbetsmiljöarbetet.
– Men tack vare ett starkt stöd från sjukhusledningen och att det handlade om ett arbetsmiljöprogram med en vetenskaplig förankring så har vi lyckats, säger hon.
– Redan före AFA-enkäten hade vi gjort en undersökning av jämställdheten på sjukhuset och därigenom kommit igång att diskutera klinikerna sinsemellan, tillägger hon.
Sjukhusledningen håller nu som bäst på att jobba med målformuleringar. Att läkarna upplever låga nivåer av kontroll, inflytande och otydlighet i roller, framgick nämligen tydligt av enkäten.
– I kombination med de höga arbetskrav som vi känner är det synnerligen dåligt för hälsan. Det är vetenskapligt belagt, säger Carina Gagnér.
Risken för utmattning uppmättes till fyra gånger högre för läkare än för övriga arbetsgrupper. De kvinnliga läkarna löpte dessutom tre gånger högre risk än sina manliga kolleger.
Var femte läkare har stressbenägenhet, vilket leder till ökad risk för stressrelaterade sjukdomar, jämfört med cirka 15 procent för övriga personalgrupper på Kungälvs sjukhus. Även vad gäller sömn- och återhämtningsproblem utmärker sig de kvinnliga läkarna med betydligt sämre siffror än övriga.
Överlag har läkarna goda motionsvanor, få är rökare och få är överviktiga.
Svarsfrekvensen bland läkarna på Kungälvs sjukhus var 71 procent (av 102 tillfrågade). Resultatet från Kungälv liknar i stora drag Arbetsmiljöverkets kartläggning av läkarnas arbetsmiljö 1999–2003.