Sverige behöver en maximal tidsgräns för hur länge det ska gå att få sjukersättning, föreslår Socialförsäkringsutredningen och utredaren Anna Hedborg i utredningens senaste skrift Sjuk eller ledsen.
Ytterligare en rad förändringar diskuteras, bl a om läkarna bör befrias från ansvaret att bedöma arbetsförmåga. Företagshälsovården eller Försäkringskassan kan ta över mer av detta ansvar.
Uttryckliga metoder för bedömning av arbetsförmåga behövs också, kanske liknande den som används i Storbritannien, Personal Capability Assessment, där personens förmåga att utföra ett antal aktiviteter poängsätts enligt en skala.
Beslutsstöd för att bedöma rimlig sjukskrivningstid behövs också. Utredningen ser ingen anledning till att exempelvis den amerikanske psykiatern Presley Reeds verktyg The Medical Disability Advisor inte skulle kunna användas också i Sverige.
Skriften Sjuk eller ledsen som fokuserar på problem relaterade till symtombaserade sjukskrivningsdiagnoser kan i likhet med tidigare skrifter från utredningen läsas på http://www.sou.gov.se/socialforsakring
Socialförsäkringsutredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 1 november 2006. Det ska sedan ligga till grund för en parlamentarisk utredning som i sin tur ska ta fram förslag till en ändrad socialförsäkring.