Läkartidningen rapporterade redan i februari om propositionen som nu alltså lagts fram officiellt (se LT nr 6 2006). Bland annat vill regeringen satsa på mer läkarmedverkan i hemsjukvård och särskilda boenden för äldre och bättre möjligheter att följa upp läkemedelsförskrivningen, men också ökad kvalitet i demensvården. Dessutom måste allmänläkare och företagsläkare bli bättre på att upptäcka tidiga tecken på demens redan innan patienterna hunnit bli äldre.
Enligt propositionen missar många läkare tidiga symtom på demens, något som innebär att utredningar inte kommer igång i tid och patienten riskerar att bli utan adekvat stöd och behandling.

Johnny Johnsson, ordförande i Svenska företagsläkarföreningen, håller med om att det finns ett behov av ökad demenskompetens bland företagsläkarna. Han säger, precis som påpekas i propositionen, att det är lätt att förväxla tidiga symtom på demens med depression, stress eller alkoholproblem.
– Tidigare såg man demens som en utpräglad ålderssjukdom, men nu vet man att det kan debutera i unga år, säger Johnny Johnsson.
Han hoppas att utbildning om demenssjukdomar ska ingå i grundkursen för den nya specialiteten arbets- och miljömedicin.
– Även fortbildningsinsatser tillsammans med primärvården är tänkbart, säger Johnny Johnsson.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att dels genomföra en nationell informationssatsning om unga med demens, dels utveckla riktlinjer kring vård och omsorg för personer med demenssjukdom. Det senare ska vara klart till årsskiftet 2007/2008.
Läs hela propositionen 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg av äldre på www.regeringen.se