Det framgick av en enkät som alla deltagare vid förra veckans AT-stämma i Stockholm hade svarat på, drygt 500 AT-läkare från hela Sverige.
Många AT-läkare har dåliga kunskaper i trafikmedicin, enligt enkäten.
– Även om man bibehåller nuvarande lagstiftning behövs mer kunskap, sa Linda Olsen, en av de AT-läkare som presenterade resultatet.
Över hälften av de svarande har inte fått någon trafikmedicinsk utbildning och ännu fler, 71 procent, anser sig ha otillräckliga kunskaper i trafikmedicin.
– Det är inte hållbart, sa Linda Olsen.

Nästan alla, 90 procent, tycker att det är svårt att bedöma någons lämplighet att ha körkort och en fjärdedel vet inte vart en anmälan ska skickas.
Enkäten gjordes apropå Vägverkets förslag som presenterades i november, se LT nr 49/2005, och som nu är ute på remiss. Enligt förslaget ska läkare anmäla körkortshavare till länsstyrelsen även i fall som inte är uppenbara, nämligen också i de fall då läkaren ifrågasätter patientens medicinska lämplighet men patienten motsätter sig en utredning av detta.
Idag ska endast uppenbart olämpliga körkortsinnehavare anmälas.
Men läkarna lever dåligt upp till denna anmälningsplikt, enligt Vägverkets utredning. Och enligt enkäten på stämman anser också 85 procent av AT-läkarna att det görs för få anmälningar.
Var femte AT-läkare har någon gång låtit bli att anmäla, trots att det hade varit medicinskt motiverat. Som orsak anges hög arbetsbelastning, osäkerhet om hur det går till eller rädsla för att förstöra patientrelationen. 90 procent av AT-läkarna tror att en körkortsanmälan kan störa relationen till patienten.
– När man utökar myndighetsåtagandet för läkare kanske andra delar av läkarrollen blir lidande, sa Arvid Aili, en annan av de AT-läkare som presenterade enkäten.

Anmälningsplikten kan dock vara en hjälp för läkaren när det gäller att diskutera beroendefrågor med en patient, påpekade AT-läkarna vid presentationen, och målet med enkäten var inte att propagera mot anmälningsskyldigheten utan att diskutera problemet.
– Vi tyckte det här var ett spännande och aktuellt ämne att undersöka. Också erfarna specialister tycker det här är svåra frågor, sa Björn Angelin, den tredje av AT-läkarna bakom enkäten.
Vägverkets utredning föreslår också ändrade journalrutiner så att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, ska kunna ta upp läkares agerande i körkortsfrågor.
Men 83 procent av AT-läkarna motsätter sig detta.
Istället för att öka läkarnas ansvar skulle obligatoriska hälsokontroller för äldre förare vara ett bättre sätt att öka anmälningsfrekvensen och trafiksäkerheten, anser 66 procent av AT-läkarna.
– Då skulle man fånga en större del av patienterna där så att man inte behövde äventyra patient-läkarrelationen, sa Linda Olsen.
Läs mer: www.at-stamman.nu

Körkortslagen 10 kap. 2 §, första stycket:

Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, skall läkaren anmäla detta till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.