Det säger överläkare Erik Torell på sektionen för vårdhygien på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Bakgrunden är den höga förekomsten av MRSA i många av de länder där svenska patienter söker vård. Enligt nya siffror är en fjärdedel av MRSA-fallen i Sverige utlandsförvärvade (se Nya rön sid 1285 i detta nummer av LT).
Erik Torell är knuten till Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (Strama), och dessutom ordförande i den nationella vårdhygiengruppen som samarbetar med Strama.
– Vi har idag ingen bra statistik över hur många som smittats med MRSA i samband med elektiv utlandsvård. Men vi har diskuterat frågan i vårdhygiengruppen, bland annat om möjligheten att skicka ut en enkät till vårdhygieniker i Sverige om hur många som smittats på detta sätt, säger Erik Torell.

Utifrån anmälda fall så ökade incidensen av MRSA i Sverige mellan 2000 och 2003 från 3,7 till 6,1 per 100000 invånare. Till viss del kan ökningen förklaras av att allt fler screeningodlingar genomförs.
– Vi har på de flesta håll i hela landet ett finmaskigt nät för att med provtagningar fånga upp patienter som vårdats utomlands, innan de släpps in i den svenska vården. Jag skulle därför tro att vi har ett mycket litet mörkertal, säger Erik Torell.

Enligt Försäkringskassans statistik över utlandsvårdade svenskar tillhör operationer för knä- höft- och ryggbesvär de vanligaste ingreppen. Men Erik Torell menar att det är svårt att peka på vissa speciella ingrepp som mer riskfyllda än andra ifråga om risk för MRSA-smitta.
– Vi kan inte säga att ett visst ingrepp generellt sett innebär en ökad risk, utan bör i stället peka på att vissa länder har större problem med MRSA än andra.
– Men vi inom Strama och vårdhygien ser ett uppenbart problem: när vi får en bättre kunskap om var patienter smittats så borde de som planerar att söka behandling utomlands informeras om riskerna. Men vem ska ansvara för den informationen? Försäkringskassan, som finansierar utlandsvården, borde ha ett intresse av det. Men samtidigt är det ju Socialstyrelsen som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården i landet, säger Erik Torell.

Nu har bland annat Storbritannien påbörjat kampanjer för att vårdpersonal ska använda handsprit. Det var något som Sverige och Finland införde redan på 1960- och 1970-talen, och som kan vara en del av förklaring till den låga incidensen av MRSA i Sverige.

FAKTA


Enligt Försäkringskassans statistik ökade antalet svenskar som fick ersättning för vård utomlands från färre än 10 ärenden per månad i början av 2004 till över 90 ärenden per månad i mitten av 2005. En stor andel är tandvård, men även kirurgi, ortopedi och medicin ökar kraftigt.
Spanien, Frankrike och Storbritannien är några av de länder svenskar väljer för vård. Det är också de länder som ligger bland de högsta i MRSA-incidens i Europa, se Tabell I.
Av de cirka 30 länder som ingår i Nätverket European Antimicrobial Resistance Surveillance System, EARSS, statistik låg Malta i topp med 19,29 MRSA-fall per 100000 patientdagar under år 2004. Därefter följde Portugal, Israel, Island samt Frankrike.