Studien utfördes av en grupp amerikanska forskare från bland annat universitetet i Rochester och University of Maryland school of medicine, Baltimore (N Engl J Med 2006;354:1343-51). Den omfattar 451 friska individer i åldrarna 18 till 64 år som vaccinerats vid två tillfällen. Vaccinet, som producerats med standardteknik med odling i hönsägg, har getts i doserna 7,5, 15, 45 och 90 mikrogram av antigenet H5 (Hemagglutinin 5). Injektionerna gavs intramuskulärt med 28 dagars mellanrum. Antikroppssvaret mot H5-proteinet, som finns på ytan av H5N1-viruset och som är avgörande för att det ska kunna fästa på cellerna, mättes före de båda injektionerna samt 28 dagar efter den andra injektionen.

Resultaten visar att i gruppen som fått 90 mikrogram av H5-antigenet svarade drygt hälften, 54 procent, med ett antikroppssvar som var kraftigt nog för att man ska kunna utgå från att de är skyddade mot smittan. Dosen är dock hög, runt 10–12 gånger högre än vad som krävs för »vanlig« influensavaccinering. Då brukar dessutom betydligt fler, runt 80–90 procent, reagera med ett tillräckligt kraftigt antikroppssvar.
– De här resultaten var inte oväntade. Tidigare studier har visat samma sak, nämligen att det krävs mycket höga doser vaccin och att vaccinet måste ges flera gånger för att man ska få ett adekvat antikroppssvar, säger Maria Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet.
Bland de individer som fick vaccinet i doserna 45 och 15 mikrogram reagerade 43 respektive 22 procent med ett tillräckligt antikroppssvar. Några allvarliga biverkningar noterades inte i några doser, bara sveda runt stickstället. Kraftiga ansträngningar görs nu för att kunna skapa ett vaccin som ger tillräcklig effekt även i lägre doser. Det nu prövade vaccinet har producerats i stora mängder. I USA är målet att myndigheterna ska ha tillgång till 20 miljoner doser men i doseringen 90 mikrogram räcker bara existerande mängd vaccin till 4 miljoner människor.

Anthony Fauci, chef för infektionssjukdomar vid amerikanska National Institute of Health (NIH), den myndighet som finansierat studien, konstaterar att mycket arbete återstår.Fågelinfluensa H5N1. Hittills har drygt 180 människor smittats av H5N1-viruset globalt. Av dessa har över 100 avlidit.