Idén kommer från Foresights projekt »Detection and Identification of Infectious Diseases«, DIID. Foresight leds av Office of Science and Technology, en avdelning inom den brittiska regeringen. DIID involverar experter från sammanlagt 28 länder, idéerna ska vara visionära och som sådana ge underlag för långsiktiga strategiska beslut.
DIIDs expertgrupp menar att utbrottet av SARS påvisade ett stort behov av ett gemensamt internationellt nätverk för information. Ett sådant nätverk bör kunna lagra bred information, men samtidigt möjliggöra snabb filtrering av specifik information för jämförelser.
På individnivå menar man att det finns behov av enkla självtest. Dessa ska vara billiga att producera i mycket stora volymer, och användas till att söka symtom snarare än sjukdomar. Med dessa test kan man i händelse av nya utbrott sålla bort sådana personer som inte är i behov av kontakt med specialistvård.
Expertgruppen i projektet pekar också på möjligheterna med mobiltelefoner, och den utveckling som redan finns med att tillverkarna ser över möjligheterna att utrusta telefoner med bland annat insulintest. Den tekniken skulle kunna vidareutvecklas till att även innehålla teknik för individuell screening för olika sjukdomssymtom. Man kan även överväga att införa teknik för massundersökningar vid exempelvis flygplatser, som kan användas då nya globala infektionssjukdomar uppträder, menar Foresights expertgrupp.