Föreningen vill att Läkarförbundet tar fram etiska riktlinjer för läkare med chefsuppdrag, eftersom man uppfattat att chefsuppdragen alltför mycket präglas av ett »pseudoekonomiskt näringslivstänkande«. Det har i vissa fall lett till att högre chefer också frånsagt sig sitt medicinska ansvar, hävdar föreningen. Särskilda etiska riktlinjer skulle vara ett stöd för cheferna och underlätta för dem att följa läkaretiken och ta ett medicinskt ansvar även som chefer, menar föreningen, som motionerar i frågan inför förbundets fullmäktige.
Centralstyrelsen föreslår varken bifall eller avslag utan hänvisar till den arbetsgrupp som centralstyrelsen nyligen inrättat, bland annat med anledning av vinterns ledarskapsdebatt. Gruppen ska beskriva förbundets syn på ledarskapsfrågorna.
Gruppen ska ledas av CS-ledamoten Anne-Marie Pernulf, som också är vice ordförande i Chefsföreningen. Den fråga som motionen tar upp kommer att beaktas av arbetsgruppen, säger hon.
– Arbetsgruppens arbete går ut på att ta fram en policy för ledarskap och det ingår i en policy att få med även etiska aspekter.
Hon har tillsammans med Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman valt ut övriga medlemmar i arbetsgruppen. Gruppen ska spegla olika synpunkter i ledarskapsfrågan och består av följande förtroendevalda: Christina Berntsson, CS-ledamot, Marie Wedin, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarföreningen, Ragnberth Helleday, Chefsföreningen, Heidi Stensmyren, Sveriges yngre läkares förening, och Sven-Axel Andersson, Distriktsläkarföreningen.
Elisabet Ohlin